TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 40

40
TÜBİTAK MAM Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan
Yardımcılığı, Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı
Eğitim ve Bilgilendirme Günü’nde, program hakkın-
da bilgi sundu.
TÜBİTAKMAMBaşkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu’nun açı-
lış konuşmasıyla başlayan bilgilendirme gününde, TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş ve ekibinin
de sunumları oldu. Sunumlar, “AB Araştırma ve Geliştirme
Programı Horizon 2020 kapsamında Türkiye’nin Hedefleri”,
“Gıda, Tarım, Denizcilik, Biyoekonomi ve Biyoteknoloji Alanı
ve Marie Curie Alanı Çağrı Bilgileri”, “Güvenli Toplumlar ve
Çevre Alanı Çağrı Bilgileri”, “TÜBİTAK Uluslararası İşbirlikleri
Destek ve Ödül Programları”, “Enerji ve NMP Alanı Çağrı Bil-
gileri” başlıkları altında yapıldı.
Kısaca Horizon 2020 Programı:
Horizon 2020 Programı kapsamında, sanayi kuruluşları,
KOBİ’ler, bilim insanları, kamu kurumları ve sivil toplum ör-
gütlerinin işbirliği içerisinde faydalanabilecekleri uluslarara-
sı araştırma ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir. Bununla
birlikte, Avrupa Komisyonu bireysel araştırma ve yenilik pro-
jelerine de destek sağlayacaktır.
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) tarafından
düzenlenen 3. Uluslararası Bütünleşik Kıyı Alan Yönetimi Sempozyu-
mu, Antalya Belek’de yapıldı. Sempozyumda, kıyı alanlarının son otuz
yılda insan kaynaklı baskılar sonucunda karşılaştığı bozulma riskleri
ele alındı. Bütünleşik Kıyı Alan Yönetimi (BKAY), kıyı alanlarının sürdü-
rülebilir şekilde kalkınmasını sağlayacak bir yaklaşım olarak, Avrupa
Birliği (AB) tarafından tavsiye ediliyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen
olan Uluslararası Bütünleşik Kıyı Alan Yönetimi Sempozyumu, yapısı
gereği birçok disiplinden ve dünyanın her yerinden konu uzmanla-
rının katılımıyla, gerçekleştirildi. 32 ülkeden katılımcıların 90’a yakın
sözlü ve poster bildiri ile katıldığı sempozyum, yerelden küresele
BKAY alanında gösterilen çabaların paylaşımına olanak sağladı. De-
taylı bilgiye
adresinden ulaşılabiliyor.
MAM, HORIZON 2020 Konusunda Bilgilendirdi
Horizon 2020 Programı, 80 Milyar Avro’luk bütçesi ile; bi-
limde mükemmeliyete ulaşmak, lider teknolojiler üreterek
geleceğin yatırımlarına yön vermek, tüm insanlığın yüzleş-
mekte olduğu küresel problemlere (enerji, güvenlik, sağlık,
vb.) çözüm aramak hedeflerine hizmet edecek nitelikte ta-
sarlandı.
Programa İstanbul’da düzenlenen açılış etkinliği kapsa-
mında, 4 Haziran 2014 tarihinde imzalanan Milletlerarası
Antlaşma ile katıldık. 15 Milyar Avro bütçeli 2014-2015 çağ-
rıları, 11 Aralık 2013 tarihinde açıldı.
Bütünleşik Kıyı Alan Yönetimi Sempozyumu
Antalya’da Yapıldı
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44
Powered by FlippingBook