TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 27

27
Ülkemizdeki ulusal koordinasyon görevi TÜBİTAK tarafın-
dan yürütülmekte AB Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Çerçe-
ve Programları kapsamında Türkiye’nin en yüksek fon mikta-
rını almaya hak kazanan projesi belli oldu.
Soma Belediyesi, SEAŞ (Soma Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş.), İstanbul Teknik Üniversitesi, TÜBİTAKMAMveMir Ar-Ge
firmasının Avrupalı ortakların da içerisinde yer aldığı “Enerji
Verimliliği ve Salım Azaltımı Sağlayan Yenilikçi, Bütünleşik
Enerji Sistemleri” konulu “Cityfied Akıllı Kentler-Smart Citi-
es” projesi, Avrupa Komisyonu tarafından 50 Milyon Avro ile
desteklenmeye hak kazandı.
Türkiye’nin Program kapsamında bugüne kadar en yüksek
fon miktarını almayı başardığı Cityfied Projesi’nin Türkiye
ortakları Avrupa Komisyonu’ndan toplamda 8 Milyon Avro
hibe destek alacak. Projenin Soma ayağı ile enerji etkin uy-
gulamalar, enerji etkin bölgesel ısıtma ve soğutma çözümle-
ri ile elektrik sistemleri uygulama alanlarının akıllandırılması
hedefleniyor.
Akıllı Şehir Uygulamaları Destekleniyor
2014-2020 yıllarını kapsayacak olan ve ülkemizin de üyesi
bulunduğu Horizon 2020 (H2020) AB Araştırma, Geliştirme
ve Yenilik Programı ile Avrupa Komisyonu, “Akıllı Şehir” uy-
gulamalarını katkı sağlanıyor.
Akıllı Şehir projesi kapsamında, “kent ve kentsel alanların
enerji tüketimi”, “ürettikleri sera gazı miktarlarındaki artışlar
sebebiyle yapı stoku enerji talebinin azaltılması”, “enerjinin
yenilenebilir kaynaklardan karşılanması”, “düşük karbon ula-
şım, bilişim teknolojilerinin enerji arzı ve talebi arasındaki
ilişkinin incelenmesi, kontrolü ve optimizasyonu” başlıkları
destekleniyor.
Horizon 2020 Programı’nda Akıllı Kent’ler başlığı altında
yerel yönetim stratejik planlama kapasitelerinin öne çıktığı,
kentsel enerji akışlarının kentlerin fiziksel planlamalarına
entegre edildiği, yenilenebilir enerji kaynaklarının, düşük
karbon ulaşım seçenekleri ile buluştuğu projeler desteklen-
meye devam edilecek. Türkiye’de kentler ve kent yönetim-
leri açısından yeni kavramların, iklim dostu teknolojilerin ve
yönetim araçlarının sınandığı bu projelerin çoğalması, uygu-
lama pratikleri ve teknolojilerin yaygınlaşması, hızla kentleş-
mekte olan ülkemiz için de büyük kazanç olacak.
SOMA’ya Bir Nefes de
Avrupa Birliği Araştırma ve Yenilik Fonlarından
Avrupa Komisyonu, “Cityfied Akıllı Kentler-Smart Cities” projesine 50 Milyon Avro ile destek verecek.
Proje, şimdiye kadar alınan fon miktarı açısından ilk sıraya yükseldi.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...44
Powered by FlippingBook