TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 37

37
BİLGEM YTE tarafından yürütülen KAYS Projesi’nin
3. Çalıştayı Antalya’da gerçekleştirildi
2012 yılında hayata geçirilen Kalkınma Ajansları Yönetim
Sistemi (KAYS) Projesi ile Kalkınma Ajanslarının kurumsal
işleyişi güçlenmekte ve ana hizmet süreçlerine ilişkin etkin-
lik ve verimlilik arttırılmaktadır. Kullanıma açıldığı tarihten
itibaren tüm Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan
KAYS Yazılımı üzerinden takip edilen projelerin bütçe bü-
yüklüğü toplamda 1,7 Milyar TL’ye ulaşmıştır.
Çalıştay, Kalkınma Bakanlığı’ndan Ramazan GÜVEN ve
Kalkınma Bakanlığı KAYS Proje Koordinatörü Aykut ANİÇ’in
açılış konuşmalarıyla başladı. Çalıştay’da, KAYS Projesi Proje
Yöneticisi Ender ÖZMEN’in sunumuyla projenin gelişimi ve
mevcut durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
Çalıştayın ikinci ve üçüncü gününde Bakanlık tarafında
yapılan çalışmalar ve Ajansların, iş ve işlemlerini etkin ve ve-
rimli bir şekilde yürütmesi amacıyla TÜBİTAK BİLGEMYTE ta-
rafından geliştirilen ekranlar ile geliştirilmesi planlanan pro-
totip ekranlar tanıtıldı. İlgili ekranlara yönelik katılımcılardan
yorumlar/öneriler alınarak karşılıklı bilgi paylaşımında bu-
lunuldu. Bununla beraber, önümüzdeki süreçte yapılacak
işler katılımcıların görüşleri doğrultusunda önceliklendirildi.
Katılımcılardan gelen sorulara, Proje Ekibi ve Kalkınma Ba-
kanlığı yetkilileri tarafından cevap verildi. Çalıştay süresince
belirtilen tüm yorum, öneri ve sorular kayıt altına alındı.
Çalıştay’ın son gününde YTE Enstitü Müdür Yardımcısı
Mehmet Rauf GEDEN ile Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ta-
rafından Çalıştay katılımcılarına katılım sertifikaları verildi.
Katılımcıların Çalıştay sonunda verilen Katılımcı Memnuni-
yet Anketi’ne verdikleri cevaplara göre çalıştay memnuniyet
oranı yüzde 92,42 olarak gerçekleşti.
KAYS Projesi’nin paydaşları arasındaki işbirliğini arttırmak ve Yazılım’ın geldiği noktayı değerlendirmek
amaçlarıyla 14-17 Ekim 2014 tarihlerinde Antalya’da Kalkınma Bakanlığı yetkilileri, 26 Kalkınma Ajansı’ndan
temsilciler ve Proje Ekibi’nin katılımıyla KAYS Projesi 3. Çalıştayı gerçekleştirildi.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook