TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 19

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Programı’na
katılımını Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) aracılığıyla artı-
rabilmek ve TÜBİTAK ve TTO’lar arasındaki işbirliğini güç-
lendirmek için “Horizon 2020’de TTO’lar Çalıştayları”nın ilki
TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda gerçekleştirildi. Çalıştaya,
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Erol ARCAKLIOĞLU, TÜBİTAK’ın
Horizon 2020 Programı birim sorumluları, TTO ofislerinin yö-
neticileri, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden sorumlu
temsilcileri ile ellinin üzerinde katılımcı iştirak etti.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, prog-
ramın açılışında yaptığı konuşmada, Horizon 2020 kapsa-
mında çok yoğun bir çalışma yapıldığını belirterek, “Önü-
müzdeki dönem 451 milyon Euro’luk bir bütçe ile programa
katkımız olacak. Bu katkının tamamının geri dönüşümünü
sağlamayı hedefliyoruz. Teknoloji Transfer Ofislerine verilen
desteğin artırılarak projelere katılımın yükselmesini arzu
ediyoruz”dedi. Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan KA-
RATAŞ da yaptığı konuşmada Horizon 2020 kapsamında ya-
pılan çalışmalar ve hedefler doğrultusunda bilgiler aktardı.
Çalıştayda, akademi ve özel sektör arasında köprü vazife-
si gören, AB Programları hedef kitlesi ile doğrudan temasta
bulunan, Horizon 2020 Programı kapsamındaki en etkili ulu-
sal paydaşlardan olan TTO’lar ile birlikte gerçekleştirilecek
19
faaliyetler ele alındı. Bu bağlamda, “Horizon 2020 Programı
2014-2015 Yol Haritası”, teşvik amaçlı oluşturulmuş bulunan
“TÜBİTAK Uluslararası Programlara Katılımı Destek ve Ödül
Programları”, TTO’lar ve hedef kitlelerinin eğitim ve bilgilen-
dirme ihtiyaçları ve TTO’ların AB Ar-Ge ve Yenilik Programları
kapsamında yürüttüğü faaliyetler masaya yatırıldı.
Çalıştayda, 2014-2020 yılları arasında yürürlükte kalacak
olan Avrupa Birliği’nin Araştırma veYenilik Çerçeve Programı
Horizon 2020’den Türkiye’nin en üst seviyede yararlanabil-
mesi için geliştirilen Yol Haritasının zenginleştirilmesi amacı
ile öneriler sunuldu. TTO’lar ile ortak çalışma prensipleri kur-
gulanması adına inisiyatifler tasarlandı ve TTO’lar arasındaki
iyi örnekler paylaşıldı. Bununla birlikte, Türkiye Araştırma
Alanı aktörlerinin farkındalığını ve başarılarını artırmak ve
söz konusu aktörleri programa yönlendirmek hususlarında
TTO’ların ihtiyaçları ayrıca belirlendi. Horizon 2020 Progra-
mında başarıyı artırmak adına tasarlanan Ödül ve Destek
Programının daha da zenginleştirilmesi hususunda ise ye-
nilikçi öneriler geliştirildi. Ayrıca, TTO’ların yenilenen perfor-
mans değerlendirme kriterleri ve süreçleri hususunda katı-
lımcılara bilgi aktarıldı.
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan KARATAŞ, Çalış-
tayın, TTO’lar ile ortak eylem planlarının tasarlanması ve uy-
gulanması, TTO’ların ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte
eğitimlerin ve işbirliklerinin geliştirilmesi hususunda yararlı
olduğunu, gelecek dönemde planlanacak olan eşgüdüm fa-
aliyetlerine önemli katkılar sağladığını söyledi.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan KARATAŞ
BÜLTEN
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...44
Powered by FlippingBook