TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 36

36
Bülten
KAMİS Projesi Kapsamında
KAMU-BİB’16 Toplantısı’na Katılım Sağlandı
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen 16.
TBD Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği Toplantı-
sı’nda, kamu ve özel sektör bilgi işlem çalışanlarına Kamu
İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) Projesi tanıtıldı. Bu yıl on
altıncı kez düzenlenen ve ana teması “Sayısal Gündem 2020:
Akıllı Devlet Dönüşümü” olarak belirlenen TBD - Kamu Bili-
şimMerkezleri Yöneticileri Birliği Toplantısı, 13-15 Ekim 2014
tarihlerinde kamu ve özel sektör bilgi işlem çalışanlarının yo-
ğun katılımı ile gerçekleştirildi.
“Land Degradation Neutrality” Kavramı Çalıştayı
HİDS Projesi kapsamında dünyada yeni tartışılmaya baş-
lanan“Land Degradation Neutrality”kavramı üzerinde çalış-
ma programı gerçekleştirildi.
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün
talebi doğrultusunda, Havza İzleme ve Değerlendirme
Sisteminin (HİDS) Geliştirilmesi Projesi, “Türkiye Çölleşme
Modelinin Oluşturulması İş Paketi” kapsamında “Land Deg-
radation Neutrality” kavramı incelendi ve bilimsel olarak
tartışıldı.
HİDS Projesi kapsamında konu ile ilgili akademisyenlerin,
ilgili kurum temsilcilerinin ve HİDS Projesi ekibinin katılımı
ile Proje Yöneticisi Hande Bilir başkanlığında gerçekleşen
38. Koordinasyon Toplantısı’nda, “Land Degradation Neut-
Toplantıda, KAMİS Projesi Yöneticisi Dr. Yavuz İNAL ta-
rafından proje tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Sunumda
projenin amacı, tarihçesi, kazanımları ve hedeflerinin yanı
sıra kamu internet sitelerinin kullanılabilirliğinin öneminden
bahsedildi. Kamu internet siteleri kullanılabilirlik çalışmaları
kapsamında, kamu kurumlarına yönelik beklentiler katılım-
cılar ile paylaşıldı.
KAMİS Projesi kapsamında hazırlanan ve Türk Standardları
Enstitüsü (TSE) tarafından ulusal bir kriter olarak yayınlan-
ma süreci devam eden Kamu İnternet Siteleri Rehberi’nin
kamu internet sitelerinin yanında kamu hizmeti sunan tüm
kuruluşların internet sitelerinin kullanılabilirlik ve erişilebilir-
lik standartlara uygun hale getirilmesi için yol gösterici ol-
ması bekleniyor. Akademisyenler, kullanılabilirlik uzmanları
ve ilgili kurum yetkilileri tarafından verilen geri bildirimlerle
olgunlaştırılan Rehber’de TS EN ISO 9241-151 (İnsan - Sistem
Etkileşiminin Ergonomisi Standartları) ve WCAG ve ISO/IEC
40500:2012 (Web İçeriği Kullanılabilirlik Standartları ve Kri-
teri) standartlarında yer alan bilgilerin daha kolay anlaşılma-
sını sağlayacak bilgi ve örnekler yer alıyor.
rality” kavramına ilişkin UNCCD dokümanlarında yer alan
tanımın, ülkemizin koşullarını da gözeterek revize edilmesi
önerildi.
Bir zamanlar sadece Afrika’nın problemi olarak görünen
“çölleşme/arazi bozulumu” artık tüm dünyada dikkat çeken
bir konu haline geldi. Ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş
Milletler Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) kapsa-
mında dünyada yeni bir kavram olarak “Land Degradation
Neutrality” tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalarda, çölleş-
menin/arazi bozulumunun yalnızca kurak, yarı-kurak, kuru-
yarı nemli alanlarda değil, tümalanlarda yaşanmakta olduğu
sıklıkla dile getirilmekte ve verimli toprakların korunmasının
önemine işaret edilmektedir.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook