TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 33

33
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araş-
tırma Merkezi (BİLGEM), Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi’nin
(BU-TTO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Avrupa Pa-
tent Kurumu (EPO), Türk Patent Enstitüsü (TPE) işbirliğiyle
her yıl düzenlenen, uluslararası “Üniversitelerde Fikri Mülki-
yet Hakları Yönetimi” Konferansı, bu yıl dördüncü kez 30-31
Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Konferansın bu
yılki teması “Üniversite Sanayi İşbirlikleri: Başarı Örnekleri”
olarak belirlendi.
“TBMM’nin önceliği yeni Patent Kanun tasarısının
en kısa sürede yasalaşması’’
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut
Kavranoğlu, konferans açılışında yaptığı konuşmada Tür-
kiye’nin 2012 yılında AB tarafından yayınlanan uluslararası
marka patent sıralamasında 15. sırada yer aldığını belirterek,
‘’Şu anda 7 milyar USD olan AR-GE harcamalarımızı 2023 he-
deflerimiz doğrultusunda 60 milyar dolara çıkarmayı plan-
lıyoruz. Hedefimizi tutturmak için tüm taraflar olarak hep
birlikte ve el ele çalışmalıyız. Hedefimize ilerlerken etkin
Türkiye’nin 2023 Hedeflerinde
Öncelik Üniversite - Sanayi İşbirliğinde
ve işleyen bir fikri mülkiyet ekosisteminin olması önemli.
Yeni Patent Kanunu ile birlikte üniversite ve sanayi arasında
köprü olan TTO’lara düşen görevler artıyor. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı olarak biz de akademisyenlere ve sanayi-
cilere her türlü desteği sağlamaya hazırız. Patent tescil ve ti-
carileştirme süreçlerinin basitleştirilme ve hızlandırılmasına
önem veriyoruz” dedi.
Konferansın tüm katılımcılara açık ilk gününde, Fikri Mül-
kiyet Hakları konusunda uluslararası, bölgesel ve ulusal ku-
rumların yetkilileri kurumsal stratejilerini aktardı, Avrupa ve
Amerika’dan başarılı üniversite-sanayi işbirlikleri paylaşıldı.
Başarılı işbirliği uygulamaları neticesinde ortaya çıkan tica-
rileştirilebilir Fikri Mülkiyet Hakları ve iş-modelleri incelendi.
31 Ekim’de de devam eden konferansın ikinci gününde,
Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fon ve hibe programla-
rından destek almış başarılı üniversite sanayi işbirlikleri an-
latıldı. Son oturumunda ise Teknoloji Transfer Ofisleri’nin
(TTO) “arayüz”olarak bir araya getirdiği “Inventor”, “Investor”,
“Industrializer”ve“Incubator”paydaşlarının nasıl uyumlu ça-
lışabileceğini modelleyen “iFOUR” çalıştayı düzenlendi.
Uluslararası “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi” Konferansı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu’nun katılımıyla 30-31 Ekim tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde ger-
çekleştirildi. Konferansın bu yılki teması, “Üniversite Sanayi İşbirlikleri: Başarı Örnekleri” olarak belirlendi.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44
Powered by FlippingBook