TÜBİTAK Bülten / Sayı 155 - Kasim 2014 - page 35

35
“Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi”
TÜBİTAK MARTEK ve Kocaeli Valiliği AB Dış İlişkiler ve Pro-
je Koordinasyon Merkezi İş Birliği ile 50 katılımcıya eğitim
semineri verildi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent’te (MARTEK) 13-16 Ekim
2014 tarihleri arası MARTEK ve Kocaeli Valiliği AB Dış İlişkiler
ve Proje Koordinasyon Merkezi ile yapılan iş birliği kapsa-
mında “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” düzenlendi.
Kocaeli AB Koordinatörü Enver DÜZ ve ekibi tarafından 4
gün süren eğitimde; bir proje fikrinden yola çıkılarak, proje
teklifi hazırlama ve Avrupa Birliği Hibe Sistemi hakkında bil-
giler verildi.
Eğitim semineri bitiminde, çeşitli kurum ve kuruluşların-
dan iştirak eden 50 katılımcıya katılım sertifikası verildi.
TÜBİTAK MARTEK Gıda-Tarım-Hayvancılık Çalıştayı
Marmara Teknokent A.Ş. tarafından TÜBİTAK Teknoloji
Geliştirme Bölgesi Gıda-Tarım-Hayvancılık kümelenmesi
önerilerinin aktif katılımcı planlama teknikleri kullanılarak
belirlenmesi amacıyla kamu, üniversite, sivil toplum ve özel
sektör katılımcılarıyla bir çalışma toplantısı organize edildi.
Çalıştay, 15 Ekim 2014 tarihinde Kocaeli TÜBİTAK Gebze
Yerleşkesi’nde yer alan TÜSSİDE Konferans Salonunda ger-
çekleştirildi. Çalıştaya, başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı ilgili Genel Müdürlükleri olmak üzere, TÜBİTAK BİL-
GEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK Gebze Yerleşkeşi Enstitüleri,
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, GYTE, Düzce Üniversitesi,
TSE, KOSGEB ve özel sektörden toplam 50 temsilci katıldı.
Çalıştayın içeriği ve organizasyonu, TÜBİTAK Marmara Tek-
nokent A.Ş. Genel Müdürü Dr. Orhan ÇÖMLEK, Gen ve Bi-
yoteknoloji Enstitü Müdürü Prof. Dr. Şaban TEKİN, Şennur
DANACI ve Nuray YILDIRIM tarafından oluşan bir komisyon
tarafından gerçekleştirildi.
Çalışma toplantısı iki aşamalı olmak üzere tam gün prog-
ramıyla kurgulandı. Çalıştayın birinci aşamasında, ilgili ku-
rum temsilcilerinin faaliyet sunuları yaptılar. 14 adet tanıtım
ve faaliyet sunumu ile birlikte çalışmanın ikinci aşaması olan
beyin fırtınası çalışmasına geçildi. Prof. Dr. Arif Ergin başkan-
lığında gerçekleştirilen bu bölümde; bölgede Ar-Ge (TÜBİ-
TAK, MARTEK) ve Ür-Ge (Tohum Sertifikasyon Test Müdür-
lüğü) şeklinde bir kümelenmenin gerek kurumların sahip
olduğu yeteneklerin paylaşılması ve uzmanlıklarının kul-
lanılması açısından gerekse ülkemizde ve dünyada ihtiyaç
duyulan organik tarım ürünlerinin
yaygınlaştırılması, tarımsal ve eko-
lojik kaynakların sürdürülebilirliği-
nin sağlanması, kırsal alanda ya-
şam standartlarının yükseltilmesi,
gıda ve tarım alanında üretici ve
tüketici memnuniyetinin arttırıl-
ması vb. konularda önemli katkı
ve fayda sağlayacağı vurgulandı.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook