TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 42

42
Bülten
Rize İkizdere’de Termik Santral Çalıştayı
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Enerji
Enstitüsü tarafından düzenlenen “VI. Termik Santral
Çalıştayı”, Rize İkizdere’de gerçekleştirildi.
Çalıştaya MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu, Elek-
trik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürü Halil Alış, Yıldız Teknik
Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Bahri Şahin ile Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakülte-
sin’den Prof. Dr. İsmail Teke katıldı.
Üç gün süren çalıştayda, “Tamamlanan ve Devam Etmek-
te Olan Projeler”, “Termik Santralların İşletme Problemleri ve
Performansına Etki Eden Unsurlar”, “Termik Santral Teknolo-
jilerindeki Gelişmeler”başlıklı üç ana sunum gerçekleştirildi.
Termik santrallarda yaşanan sorunlara yerli çözümler bulun-
ması ve yerli teknolojilerin ülkeye kazandırılması konuların-
da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca düzenlenen “VII.
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı”nın “İSG’de
İnovasyon ve Nanoteknoloji”panelinde UME’yi temsilen TÜ-
BİTAK Gebze Yerleşkesi İş Güvenliği Uzmanı İclal Yüksel bir
konuşma yaptı.
Yüksel, işletmelerin inovasyona yönelmeleri ile işletme
performansını artırmaları arasındaki ilişkiye, iş sağlığı ve gü-
venliği uygulamalarının hassas bir yönetim sistemine ihtiyaç
duyduğuna, yenilikçi girişimlerin işletme performansını ge-
liştirdiğine, yenilikçi uygulamaların hata oranını azaltıp mo-
tivasyonu artırdığına, sürdürülebilirliği etkin kıldığına, nano-
teknolojinin toplumsal ve etik sorumluluklar çerçevesinde
geliştirilebilmesi için çevre, sağlık ve güvenlik üzerindeki
etkilerinin daha geniş araştırılması gerekliliğine değindi.
Konferansa dünyanın birçok ülkesinden akademisyenler,
"Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği
Konferansı”na TÜBİTAK UME Katkısı
uzmanlar, konu ile ilgili uluslararası kuruluşlar, üniversiteler,
meslek odaları ve benzeri sivil toplum örgütlerinden temsil-
ciler katıldı.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,...52
Powered by FlippingBook