TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 43

İklim Dostu Sanayileşme Tartışıldı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına TÜBİTAK MAM
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından“İklimDeğişikliği
Kapsamında Sanayide Teknoloji İhtiyaç Değerlendirmesi ve
Sera Gazı Azaltım Potansiyelinin Belirlenmesi”proje çalıştayı
düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmaları TÜBİTAK MAM Çev-
re ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kitiş
ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çevre, Enerji ve İstih-
dam Dairesi Başkanı Mithat Kaya tarafından yapıldı. Çalıştay
boyunca, proje bulguları katılımcılarla birlikte değerlendiri-
lerek son hali belirlendi. 16 Mart 2012’de başlayan projeyle,
değişen pazar ve üretim şartlarına bağlı olarak sanayimizin
rekabet gücünün korunmasına ve geliştirilmesine, teknolo-
jik değişimin sağlanmasına, iklimdostu üretime geçilmesine
ve bu konuda sanayi sektöründe farkındalığın artırılmasına
destek olunması hedefleniyor.
Projeyle, sanayimizden kaynaklanan sera gazı emisyonla-
rının, teknolojiye bağlı olarak hangi oranda, nasıl ve hangi
maliyetle azaltılabileceğinin ortaya konulması ve tüm sanayi
sektörlerinde uygulanabilecek uygun bir yöntemin geliştiril-
mesi amaçlanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce
düzenlenen ve Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ko-
ordine edilen “Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri”nde, TÜBİTAK BUTAL ta-
nıtıldı. Toplumun hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanımını destekle-
yen etkinlikler kapsamında, Bursa ili Yıldırım merkez ilçesinde yerleşik
Yeşilyayla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kimya bölümü öğrencile-
rinden oluşan grup, BUTAL’ı ziyaret etti. Öğrenciler, BUTAL ve ilgi alan-
larına giren laboratuar çalışmalarıyla TÜBİTAK’ın öğrencilere yönelik
destekleri hakkında bilgi aldı.
TÜBİTAK BUTAL Öğrencilere Tanıtıldı
Haliç Üniversitesi’nden TÜBİTAK MAM’a Ziyaret
Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrenci-
leri, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü MİLTAL Laboratuvarı-
nı ziyaret etti. Laboratuvar Yöneticisi Doç. Dr. Bahattin Türet-
ken, öğrencilere laboratuvarda yapılan çalışmalar hakkında
bilgi verdi. Türkiye’de ilk kez yapılacak teknolojik ürünleri ye-
rinde gören öğrenciler, “biz ülkemizde bunların yapıldığın-
dan haberdar değildik” diyerek mutluluklarını dile getirdiler.
43
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52
Powered by FlippingBook