TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 23

23
Ziyaret
toplantıda ise “Biyomedikal” alanında yapılacak ortak ça-
lışmalar konuşuldu. Gerek TÜBİTAK’ın gerekse NIH’in bu
alanda işbirliğine açık olduğunu ifade edildi. TÜBİTAK – NIH
ortak proje fonlama mekanizmaları ve araştırmacı değişimi
konusu da toplantı görüşüldü. NIH’in araştırmacılara verdiği
desteklerle, Türk araştırmacıların NIH kampüsünde araştır-
ma yapma fırsatları üzerinde duruldu. Türk enstitü ve üni-
versitelerinin araştırma ağlarına dahil edilmesi için gerekli
çalışmaların ve destek mekanizmalarının oluşturulması da
dile getirilen önemli konulardan biri oldu.
Dışişleri ve Enerji Bakanlıkları ile yapılan görüşmelerde de
temelde Aksiyon Planı ile ilgili hususlar dile getirildi. Önü-
müzdeki aylarda bir değerlendirme toplantısının yapılabi-
leceği belirtildi. Enerji Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı
Daniel B. Poneman, Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir
partner olduğunu ifade etti. Poneman, hem Enerji Bakanlığı
hem de özel sektör girişimcilerinin enerji alanında Türkiye ile
ilgili olduğunu belirtti. Toplantıda, ABD Enerji Bakanlığı’na
bağlı merkezlerde TÜBİTAK araştırmacılarının da yararlana-
bilmesi ve enerji alanında ortak araştırma merkezi kurulması
hususları gündeme geldi.
Ziyaretler ile işbirliklerinin artırılması, yeni ortak fon prog-
ramlarının geliştirilmesi ve araştırmacı değişimi gibi konula-
rın yanı sıra, ABD’de uygulanan Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik
alanındaki destek mekanizmalarına ilişkin bilgi alındı.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...56
Powered by FlippingBook