TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 17

17
çok önemli rol üstlenen kurumumuz. Bu
kurumumuzun kesinlikle bilimsel araştırma-
larıyla, yaptığı teknoloji hamleleriyle, üret-
tiği yazılımlarla, geliştirdiği güçlü ürünlerle
gündeme gelmesini çok önemsiyoruz. Ben,
emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum. Geleceğin teknolojisinde Türkiye
de olacak. Türkiye'nin varlığında da TÜBİTAK
önemli bir kurum olarak var olacak" diye ko-
nuştu.
TÜBİTAK'ın ürettiği ürünler sayesinde sa-
vunma sanayiinde yapılan harcamaların
önemli oranda düştüğünü belirten Işık, şun-
ları söyledi: "Bir silahı dışarıdan aldığınızda
ödeyeceğiniz bedelle aynı silahı Türkiye'de
ürettiğinizde ortaya çıkan bedel arasında-
ki fark, yaklaşık 3 katına çıkıyor. Dolayısıyla
hem daha az maliyetle çok daha fazla savun-
ma gereci üretmiş oluyorsunuz hem de o
ürettiğiniz ürünün kontrolü tamamen sizde
oluyor. Bu açıdan TÜBİTAK SAGE'de yapılan
çalışmaları çok önemsiyoruz."
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...56
Powered by FlippingBook