TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 13

13
Toplam fon büyüklüğü 430 milyon lira
TÜBİTAK'ın, "1514 Girişim Sermayesi Destekleme Progra-
mı-1"in sonuçlarını da aktaran Işık, “Erken aşama teknoloji
firmalarının finansman sorununun çözümünde risk serma-
yesi ve girişim sermayesi fonlarının çok önemli” olduğunu
söyledi.
Geçen yıl uygulamaya konulan programa Türkiye'de ya da
yurt dışında faaliyet gösteren fon yöneticileri ve aday fon yö-
neticilerinin başvurabildiğini belirten Işık, şöyle devam etti:
"Girişim sermayesi fonlarına toplam fon büyüklüğünün yüz-
de 20'sine varan oranda azami 15 milyon lira hibe desteği
verebiliyoruz. Programın 2013 yılı çağrısına, 16 proje başvu-
rusu yapıldı. Bunlardan 2 fon yöneticisini ve 6 aday fon yöne-
ticisini destekleme kararı aldık. Teklifleri kabul edilen proje-
lerde hedeflenen toplam fon büyüklüğü 430 milyon lira. Bu
fon büyüklüğünün en fazla 86 milyon lirasını TÜBİTAK katkısı
oluşturacak. Destek olunacak erken aşama teknoloji şirketi-
nin tespit edilmesi ve bu şirkete aktarılacak tutarın, diğer fon
yatırımcıları payının fona aktarılmasından sonra TÜBİTAK
kendi payını fona aktaracak."
Program kapsamında desteklenecek fonları da açıkla-
yan Işık, fonu yönetecek mevcut fon yöneticilerinin; Gözde
GSYO AŞ ve TRPE Venture Partners B.V. olduğunu, bu prog-
ram sayesinde oluşturacakları fonlarına destek verilecek
aday fon yöneticilerinin ise Anka Capital Management LLC,
Angelwings Fund Management BV., Ekin Fon Yönetim Limi-
ted Şirketi, Erih Finansal Hizmetler AŞ, Ida Capital BV. ve Pro-
fectus'den oluştuğunu söyledi.
KOBİ’lerin Ar-Ge kapasitesi artırılacak
Bakan Işık, "1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite
Artırılmasına Yönelik Destek Programı" kapsamındaki “Men-
torlük Mekanizması Çağrısı”na ilişkin sonuçları da açıkladı.
TÜBİTAK'ın, bu programla Ar-Ge kapasitesini artırmak iste-
yen KOBİ'lere mentor (rehber) desteği vereceğini anlatan
Işık, birinci aşamada mentorluk sistemini geliştiren danış-
manlık şirketlerine en fazla 100 bin lira bütçeli hibe desteği
vereceklerini bildirdi.
İkinci aşamada ise danışmanlık şirketlerinin hazırladığı
mentorluk sistemlerinin belirlenen KOBİ'lere uygulanması
için, ilk aşamayla birlikte toplam 400 bin lirayı geçmeyecek
şekilde destek vereceklerini belirten Işık, bu çağrıya da 30
başvuru yapıldığını ve bunlardan 6'sının desteklenmeye uy-
gun bulunduğunu kaydetti.
Işık, söz konusu program kapsamında desteklenecek fir-
maların ise Adana Teknoloji Transferi AŞ, İzmir ABİGEM Da-
nışmanlık ve Özel Eğitim AŞ, İNOMER Rekabet ve Kalkınma
için İnovasyon Merkezi Ltd. Şti, Türkiye Teknoloji Geliştirme
Vakfı, Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri AŞ ve Ege Sistem Bili-
şim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti'den oluştuğunu sözlerine
ekledi.
Fon Büyüklüğü
430MilyonLira
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...56
Powered by FlippingBook