TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 17

17
Mobil İletişim Teknolojileri Çağrısı
(Bilgi İletişim Teknolojileri)
Sağlık, çevre, akıllı otomasyon, akıllı yapılar, akıllı şebeke-
ler, tarım, hayvancılık ve gözetleme sistemlerinin etkinliğini
ve verimliliğini artıracak şekilde Mobil İletişim Teknolojileri-
nin kullanıldığı özgün ve yenilikçi çözümler geliştirecek di-
siplinlerarası araştırmalar desteklenecek.
Kömür Teknolojileri Çağrısı (Enerji)
Katma değeri yüksek, yenilikçi, enerji alanında uygulama
projelerine temel teşkil edecek ve uygulama projelerine gir-
di sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanma-
sında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde re-
kabet gücümüzü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye
yönelik projeler desteklenecek.
BT0203 - Mobil İletişim Teknolojilerinin
Disiplinlerarası Uygulamaları
Çeşit Islah Teknolojileri ve Enerji Bitkileri
Çağrısı (Gıda)
Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak
amacıyla ‘gıda’ alanı ivme kazanmamız gereken öncelikli
alanlardan biri olarak belirlendi. Bu kapsamda tarla bitkile-
ri çalışmalarının desteklenmesine yönelik aşağıda belirtilen
başlıklarda yeni çağrı programı açıldı.
EN0101 - Kömür ve Biyokütle İyileştirme
Hazırlama Teknolojileri
EN0102 - Kömür ve Biyokütle Yakma Teknolojileri
EN0103 - Kömür ve Biyokütle Gazlaştırma
Piroliz Teknolojileri
Membran ve Su Tasarruf Teknolojileri Çağrısı (Su)
Su arıtma teknolojileri ve su tasarruf teknolojileri (yeniden
kullanım) çalışmalarının desteklenmesine yönelik aşağıda
belirtilen başlıklarda yeni çağrı programı açıldı.
GD0101 - Serin İklim Tahıllarında Çeşit Islah
Programlarının Oluşturulması
GD0102 - Sıcak İklim Tahıllarında Çeşit Islah
Programlarının Oluşturulması
GD0103 - Yemeklik Tane Baklagiller Çeşit Islah
Programlarının Oluşturulması
GD0104 - Nişasta ve Şeker Bitkileri Çeşit Islah
Programlarının Oluşturulması
GD0105 - Yağ Bitkilerinde Çeşit Islah
Programlarının Oluşturulması
GD0106 - Lif Bitkilerinde Çeşit Islah
Programlarının Oluşturulması
GD0107 - Yem Bitkilerinde Çeşit Islah
Programlarının Oluşturulması
GD0108 - Enerji Bitkileri
Epidemiyolojik Çalışmalar Çağrısı (Sağlık)
Epidemiyolojik çalışmaların desteklenmesine yönelik yeni
bir çağrı programı açıldı. Bu çağrı ile sağlıkla ilgili öncelik-
li sorunlar ve riskli gruplar belirlenecek, hastalık nedenleri
tanımlanacak, bunlara ilişkin kontrol yöntemlerinin etkileri
değerlendirilecek.
SB0105 - Epidemiyolojik Çalışmalar
SU0104 - Membran Teknolojilerinde
Konsantre Akım Yönetimi
SU0105 - Membran Hibrit Prosesle Su,
Hammadde ve Katma Değeri Yüksek
Kimyasalların Geri Kazanımı
SU0201 - Evsel/Endüstriyel Atık Suların
Yeniden Kullanımı
SU0202 - Mikrokirleticilerin Kontrolü
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...48
Powered by FlippingBook