TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 19

19
T
EYDEB tarafından yürütülen 1511
Programı, ulusal öncelikli alanlarda
özel sektöre Ar-Ge desteği vermek ama-
cıyla ilk kez 2012 yılında başlatıldı. Progra-
mın ilk yılında enerji, gıda, makine imalat,
bilgi iletişim teknolojileri ve otomotiv ön-
celikli alanlarında 22 çağrıya çıkıldı. 2013
yılı içinde ise enerji, bilgi iletişim teknolo-
jileri ve sağlık öncelikli alanlarında toplam
34 çağrı yayınlandı. 2012 ve 2013’deki 56
çağrıya sanayi kuruluşlarından toplam
651 proje başvurusu geldi.
Çağrı hazırlık aşaması ve çağrı planla-
maya ilişkin çalışmaların tamamlanması-
nın ardından 2014 yılı için hazırlığı yapılan
11 çağrıya daha çıkıldı. Desteklenebilecek
projelere ilişkin konuların detayları ve
proje başvuru süreçleri çağrı duyuruların-
da yer alıyor. 2014 yılında hazırlık çalışma-
ları devam eden bir grup çağrı daha önü-
müzdeki dönemde yayınlanacak.
2014 çağrılarının alanlara
göre dağılımı:
Elektrik Motorları (Enerji)
Sürekli mıknatıslı senkron motor
teknolojilerinin geliştirilmesi
Özel elektrik motor teknolojilerinin
geliştirilmesi-BİT öncelikli alanda,
Mobil İletişim Çağrıları
(Bilgi İletişim Teknolojileri)
Araç-Araç, Araç-Altyapı Haberleşme
Sistemleri
Mobil İletişimde Anten Teknolojileri
ve RF Uç Birimleri
Mobil Şebekelerde Omurga ve Ara
Bağlanım (Backhaul) İçin Alternatif
İletim Teknolojileri
Akıllı Mobil Cihaz ve Bileşenlerinin
Geliştirilmesi
Uydu Üzerinde Konuşlandırılmış
Haberleşme Sistemleri
4G ve sonrası Sistemler için Radyo
Erişim Ağı Teknolojileri
Biyomedikal Ekipmanlar (Sağlık)
Yüksek Hassasiyetli Robotik Cerrahi
Sistemlerinin ve Alt Bileşenlerinin Ge-
liştirilmesi
Cerrahi Uygulama Amaçlı Yenilikçi
Medikal Cihazların ve Sistemlerin Ge-
liştirilmesi
Hematoloji Kitleri ve Referans
Malzemeler (Sağlık)
Hematoloji kitlerinin ve/veya referans
materyallerinin geliştirilmesi
Çağrı duyurularına erişebilmek için
tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi
Program ile ilgili daha fazla bilgi için
tubitak.gov.tr/1511
lik 11 Yeni Çagrı
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...48
Powered by FlippingBook