TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 7

7
Burs programlarımızı eğitim ve araştırma bursları şeklinde
kabaca iki kategoriye ayırabiliriz.
Eğitim burslarımız lisans
ve lisansüstü eğitim gören öğrencilere, araştırma burs-
larımız ise lisansüstü eğitim gören öğrencilere ve dok-
tora sonrası akademisyen veya araştırmacılara yönelik.
Araştırma bursları kapsamında hem ülkemizdeki araştırma-
cıların yurt içinde ve yurt dışındaki araştırmalarına hem de
yurt dışındaki yerli ve yabancı araştırmacıların Türkiye’deki
araştırmalarına destek veriliyor. Bursların haricinde bilimsel
etkinlik düzenlemek isteyen araştırmacı ve akademisyenlere
de etkinlik için farklı programlar aracılığı ile destek sağlanı-
yor. Hâlihazırda 29 adet programımız var, hepsinin başvuru
koşulları ve hedef kitlesi farklılık gösteriyor.
Bu arada şuna da değinmekte fayda var; TÜBİTAK denildiği
zaman genellikle akla ilk önce pozitif bilimler geliyor. Oysa
geç verilmiş bir karar olsa da, TÜBİTAK 2005 yılından itiba-
ren Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarına da burs veya destek
veriyor. Üstelik sanılanın aksine, bu alanlardaki başvuru ve
destek oranları oldukça yüksek ve her geçen yıl da artıyor.
Örneğin,
2013 yılında BİDEB’in lisans ve lisansüstü sevi-
yedeki tümprogramları kapsamında verilen desteklerin
%29’u sosyal ve beşeri bilimler alanında.
Sosyal ve beşeri
bilimler bu oranla alan bazında ikinci sırada.
Burslardan kimler
yararlanabiliyor?
2013 yılında 25 binin üzerinde bursiyer (öğrenci/araştır-
macı/akademisyen) desteklerimizden yararlandı.
BİDEB
bünyesinde yürütülen burs ve destek programlarına du-
yulan ilgi her geçen yıl artıyor.
Tabii buna paralel olarak
başvuru ve destek sayıları da artıyor.
2013 yılında BİDEB
programlarına başvuran kişi sayısı bir önceki yıla göre
%72 rekor artış gösterdi.
Desteklenen bilim insanı sayı-
mıza bakıldığında ise bir önceki yıla göre yaklaşık % 38’lik
bir artış söz konusu. 25 binin üzerinde kişi desteklerimizden
yararlandı ve programlarımız kapsamında 2013 yılında 105
milyon TL’nin üzerinde destek verildi.
Yılda ortalama kaç
bursiyer bu desteklerden
yararlanabiliyor?
2013
DESTEK
25
BİN
A R A Ş T I R -
M A C I
8
5
milyon TL
Burs programlarına başvuran bursiyer sayısındaki bu
rekor artışı neye bağlıyorsunuz?
Burs başvurularındaki bu ciddi artış,
hem tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermemiz
hem de programların başvuru koşullarında yaptığımız
iyileştirmeler sayesinde gerçekleşiyor.
Kısaca tanıtım faaliyetlerimize değinecek olursak, 2011’de
başlanılan TÜBİTAK Bilgilendirme ve EğitimToplantıları kap-
samında toplam 81 ilde, 113 üniversiteye giderek burs ve
destek programlarımızı anlattık. 40 binin üzerinde akade-
misyenle biraraya geldik. Bu toplantılar kapsamında 2013
yılında önceki yıllardan farklı olarak, doğrudan öğrencileri-
mize yönelik sunumlar da gerçekleştirdik. Böylelikle, hem
bizzat öğrencilerimizle etkileşime geçtik ve onları birinci
ağızdan bilgilendirdik hem de onların soru ve önerilerini
dinledik. 42 ilde 61 üniversitede sadece öğrencilerimize yö-
nelik sunumlar yaptık. Talep gelmesi durumunda toplantıla-
rımız 2014 yılında da devam edecek.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...48
Powered by FlippingBook