TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 8

8
Bülten
“Burs başvurularındaki
bu ciddi artış, hem tanıtım
faaliyetlerine ağırlık vermemiz
hem de programların başvuru
koşullarında yaptığımız iyileştir-
meler sayesinde gerçekleşiyor.”
TÜBİTAK, Türkiye’yi dolaşıyor!
81 il, 113 üniversite,
49 binin
üzerinde öğrenci ve
akademisyene tanıtım
Programlarda ne gibi iyileştirme ve
revizyonlar yapıldı, örnek verebilir misiniz?
Örneğin yurt dışı araştırma burs programları kapsamında
yabancı dil şartında önemli kolaylıklar sağlandı. Doktora ya-
pan araştırmacılar için başvuru şartlarından dil şartı çıkarıldı.
Doktora sonrası araştırmacılar içinse yıl şartındaki süre sınır-
laması kaldırıldı. Yine yurt içi lisansüstü eğitim burslarında
yaş ve not ortalaması şartları kaldırıldı.
Uluslararası öğrencilere yönelik lisansüstü eğitim bursla-
rında da önemli değişiklikler yapıldı. Bursların kapsamına
yüksek lisans bursu da eklendi. Ek olarak, başvuru için ‘Tür-
kiye’de bir üniversiteden lisansüstü eğitime kabul almış ol-
mak’ şartı kaldırılarak Hak Kazandırma Sistemi geliştirildi. Bu
değişikliklere bağlı olarak, 2013 yılında bu programa yapılan
başvuru sayıları bir önceki yıla göre yaklaşık 34 kat arttı.
Revizyon yapılan bir diğer program ise, Türkiye’nin ulusla-
rarası araştırmacılar tarafından tercih edilen bir ülke olması-
nı desteklemek amacıyla geliştirilen Konuk veya Akademik
İzinli Bilim İnsanı Destekleme Programı. Bu program kapsa-
mında, akademik izin döneminde (sabbatical) Türkiye’deki
üniversite ve enstitülere gelecek konuk bilim insanları da
desteklenmeye başlandı. Böylelikle araştırmacıların Türki-
ye’ye uzun süreli gelişleri teşvik ediliyor.
Bu saydıklarım yapılan revizyonların yalnızca bir kısmı.
Son dönemde Türkiye’nin ve akademimizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda yeni programlar da devreye soktuk.
Tüm bu çabalar, üniversitelerimizle kurduğumuz ba-
ğın güçlendirilmesi ve öğrenci ve akademisyenlerin
programlarımızdaki değişikliklerden haberdar olabil-
mesi açısından çok önemli.
Programlarımız daha fazla
sayıda öğrenci ve akademisyene, daha sağlıklı bir şekilde
duyuruldu ve böylelikle TÜBİTAK burs programlarına dair
farkındalık ciddi ölçüde arttı.
Burs başvuru ve destek rakamlarındaki çarpıcı artışın
bir diğer tetikleyicisi de programların ülke ve araştırma-
cı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sürekli yeni-
lenmesiydi.
Bu kapsamda hemen hemen tüm programları-
mızın başvuru ve destek süreçleri yeniden değerlendirilerek
iyileştirme ve revizyonlar yaptık; daha çok öğrenci ve akade-
misyenimizin burslardan yararlanmasını hedefledik.
Bu toplantıların yanı sıra broşürler ve tanıtım kitapçıkları
aracılığıyla da ulusal ve uluslararası kuruluşlarda tanıtımlar
yaptık. Öğrenci kariyer günlerine ve fuarlara katıldık. Yurt
dışında da aktif tanıtım faaliyetleri yürüterek, programları-
mızı ve Türkiye Araştırma Alanında’ki gelişmeleri paylaştık.
Örneğin, yurt dışında düzenlenen Hedef Türkiye Çalıştayla-
rı’nda yurt dışındaki araştırmacılarımızla bir araya geldik, her
ülkeden iyi üniversitelerdeki uluslararası öğrenci ofislerinin
ve ilgili diğer birimlerin envanterini çıkardık ve bilgilendirme
e-postaları gönderdik.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...48
Powered by FlippingBook