TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 9

9
BİDEB kapsamında yeni geliştirilen
programlar hangileri?
BİDEB her yıl alandaki ihtiyaçları göz önüne alarak prog-
ramlarında iyileştirmeler yapıyor ve yeni programları uy-
gulamaya koyuyor.
Son 8 yılda toplam 15 yeni program
geliştirdik
,
bu programların 8’i yalnızca son iki yılda
geliştirildi.
Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme
Programı, Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı Teşvik Bursları,
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması, Sanayiye Yönelik Lisans
Bitirme Tezleri Yarışması, Üniversite Öğrencileri Yazılım Pro-
jeleri Yarışması yeni destek programlarımızdan bazıları.
Bu
programlar ülkemizin öncelikli alanlarında önümüzdeki
yıllarda oluşacak bilim-teknoloji insan kaynağı ihtiyacı
gözetilerek geliştiriliyor.
TÜBİTAK olarak, Türkiye’nin 2023
hedeflerini gerçekleştirebilecek insan kaynağı profili ne ol-
malıdır, bu konuya ciddi kafa yoruldu. Girişimci, yaratıcı,
inisiyatif alabilen ve bilim-teknoloji alanına ilgi duyan genç-
ler yetiştirebilmek için seferber olduk. Bu kapsamda BİDEB
bünyesinde de üniversite düzeyindeki gençlerimize yönelik
girişimcilik ve yazılım yarışmaları geliştirdik; gençlerimizin
sanayinin ihtiyaçlarını okuyabilme, ticarileşebilecek proje-
ler geliştirebilmelerinin önünü açacak lisans bitirme tezleri
yarışmaları düzenlemeye başladık. Bu programlara bekledi-
ğimizin çok üzerinde başvuru aldık. İnanıyorum ki, önümüz-
deki yıllarda bu yarışmalara katılan gençlerimizin isimlerini
birçok başarılı girişimi hayata geçirmiş gençler duyacağız.
TÜBİTAK’ın son dönemde yurt dışındaki
araştırmacıların ülkemize dönmesini teşvik
eden önemli destekleri var. Bu desteklerden
bahsedebilir misiniz?
Tersine beyin göçü dediğimiz konu tüm dünyanın gün-
deminde. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bilim-tekno-
loji insan kaynağını ülkelerine çekebilmek için birbirleriyle
yarışıyor. Biz de TÜBİTAK olarak, yurt dışındaki başarılı Türk
araştırmacıların Türkiye’ye dönerek çalışmalarını burada yü-
rütmelerini desteklemek için 2010 yılında “2232 Yurda Dö-
nüş Araştırma Burs Programı”nı devreye koyduk. Programa;
doktora dereceli yurt dışı Ar-Ge çalışma deneyimine sahip
Türk araştırmacıların yanı sıra, lisans mezunu ve en az 6 yıl
yurt dışı Ar-Ge çalışma deneyimine sahip Türk araştırmacılar
ile yüksek lisans mezunu ve en az 4 yıl yurt dışı Ar-Ge çalışma
deneyimine sahip Türk araştırmacılar başvuru yapabiliyor.
Başvurular her ay çevrimiçi alınıyor.
Program her geçen sene daha yoğun ilgi görüyor.
2013
yılında 172 araştırmacı geri dönüş için başvuru yaptı.
Bu rakam bir önceki yılın 5 katı.
111 araştırmacımız des-
teklenerek ülkemize geri döndü. Programın etkisini artıra-
bilmek amacıyla programa bir dizi yenilik getirdik. Örneğin,
araştırmacıların istihdam edilmesi durumunda burslarının
kesilmesi kuralını kaldırdık. Programa başvuru yapabilmek
için Türkiye’de Ar-Ge faaliyeti yürüten kurum/kuruluşlardan
önkabul alma şartını da kaldır-
dık. Ayrıca, yurt dışında ikamet
etme süre şartını değiştirdik. Bir
diğer önemli değişiklik de des-
tek miktarına yönelikti. 2014
yılından itibaren araştırma des-
tek miktarı da 30.000 TL olarak
arttırıldı ve program kapsamın-
da desteklenen araştırmacıların
TÜBİTAK’ın diğer destek prog-
ramlarına başvuru yapabilmesi-
ne imkân tanındı.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...48
Powered by FlippingBook