TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 16

16
Bülten
B
ilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) belirlediği ulusal
öncelikli alanlarda Ar-Ge projesi hazırlayan üniversite ve
kamudaki araştırmacılara TÜBİTAK tarafından destek veril-
meye devam ediyor. İlk kez 2012 yılında başlatılan“1003 Ön-
celikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsa-
mında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan ve yurt içinde
yapılan projeler destekleniyor. Üçüncü yılına giren program
kapsamında şimdiye kadar TÜBİTAK’a 2 bine yakın proje
başvurusunda bulunuldu.
Araştırma Destek Programları Başkanlığı, 2014 yılı itiba-
riyle bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, gıda, sağlık ve su
öncelikli alanlarında 18 yeni çağrıya daha çıktı. Çağrılar kap-
samında önerilecek projeler için iki aşamalı başvuru siste-
mi uygulanacak. İlk aşama başvuruları 25 Nisan 2014 saat
17.30’da bitecek.
Öncelikli Alanlarda 18 Yeni Çağrı Açıldı
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 1003 Programı kapsamında bilgi ve
iletişim teknolojileri, enerji, gıda, sağlık ve su öncelikli alanlarında 18 yeni çağrı açıldı.
Bor Teknolojileri Çağrısı (Enerji)
Ülkemizde bora dayalı sanayinin gelişmesi, yaygınlaşması
ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayabilecek
pazar oluşması için yeni bor ürünlerinin geliştirilmesi, yeni
veya yaygın kullanım alanlarının araştırılmasına yönelik tica-
rileşme potansiyeli olan araştırma projelerini desteklemek
üzere TÜBİTAK-BOREN işbirliğiyle 2012 yılında oluşturulan
“Bor Teknolojileri Çağrı Programı"na bu yıl da devam edil-
mesine karar verildi.
BR0101 - Yeni Bor Ürünlerinin ve Üretim
Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Bor
Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...48
Powered by FlippingBook