TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 6

6
Bülten
OCAK 2016
konuşulan şeylerin bir eko sistem içerisinde dağılması lazım.
Şu salonda gerçekleştirdiğimiz ruhu yakalamamız lazım.
Türkiye belirli bir hedefe doğru, belirli bir güç birliği ile ça-
lışmalarımını yapıyor. Ama Türkler sadece Türkiye’de değil,
Türklerin etki alanı sadece Türkiye değil. Bizim bir Türk coğ-
rafyamız var, bizim bir İslam coğrafyamız var, hedefimiz olan
bir dünya coğrafyası var. Bunun hepsi ile işbirliği içerisinde
olmak, açılımları nereden, nasıl yapacağımızı öğrenmek bi-
zim yapmamız gereken şey. Bu açıdan uluslararası işbirliği
çok önemli bir husustur” diye konuştu.
“Bilim Evrenin Ortak Lisanıdır”
Bilimin insanları bir araya getiren ortak bir dil olduğunu
ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Pof. Dr. Davut
Kavranoğlu,“Bilim bütün kültürlerin ve evrenin ortak varlığı,
ortak mirası ve ortak lisanıdır. İnsanlığın barış, refah ve mut-
luluğuna hizmet eden en önemli araçlardan birisidir. Bilim
insanları da bu kutlu mesajı nesilden nesile ve bütün insan-
Dergisini basmak, yayımlamak ve çok kısıtlı sayıdaki NATO
kaynaklı projelerde ev sahipliği yapmak gibi fonksiyonları
icra edecek düzeydeydi. 10 yıl önce TÜBİTAK Ar-Ge’yi yö-
netmek, fonlamak gibi bir görevi icra etmiyordu” şeklinde
konuştu.
Gelinen sürecin çok önemli olduğunun altını çizen Prof.
Dr. Ergin, “TÜBİTAK, 2005-2010 yılları arasında Ar-Ge ko-
nusunu yönetmek ve fonlamak konularında yönetmelik
çıkararak esasları belirleyerek yoluna devam etti. Ciddi bir
öğrenme sürecinden geçti. 2011-2015 döneminde fon mik-
tarını yönetmeyi öğrendi” ifadelerini kullandı.
“Ar-Ge’ye ayrılan kaynağın Gayri Safi Milli hasılamızdaki
payı 0,52, bugün iki katına çıktı” diyen Prof. Dr. Arif Ergin ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü:
“Özel sektörün Ar-Ge’ye ayırdığı bütçe 9,3 milyar liraya
ulaşarak, 10 sene öncesine göre 7 katına çıktı. 2023 yılın-
da gayri safi milli hasılanın yüzde 3’nün Ar-Ge’ye ayrılması,
bunun da yüzde 2’sinin özel sektör tarafından yerine geti-
rilmesi hedefi var. Özel sektör bu konuda hızlı bir yükseliş
gösteriyor. Bu üçte ikilik payın neresine geldik? Bu sene Ar-
Ge harcamalarının yüzde 49,8’i artık özel sektör tarafından
yönetilmekte. Grafiklerde özel sektör hızla yükseliyor. Kamu
ve üniversiteler normal bir seyir gösteriyor.”
Türkiye’nin bilim insanı yetiştirmeyle ilgili hedeflerinin ol-
duğunun altını çizen Ergin, “Buna da baktığımız vakit, tam
zamanlı araştırmacı sayısının 300 bin olması hedefi var. 2014
sonu itibariyle bu rakam 90 bine ulaştı. Tam zamanlı şartı
düşünmeden rakamlara bakarsak 115 bin araştırmacı sayısı-
na çıktığımızı görüyüruz. Bu da 10 senede 3 kattan fazla bir
artış demek oluyor” dedi.
İlk iki kurultayın öğrenme süreci olduğunu anlatan TÜ-
BİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, geçen süre içerisinde
ülkemizde bilim teknoloji ve yenilik politikalarında bir karar-
lılık oluştuğunu kaydetti. Ergin, “Bilim teknoloji konusunda
Y u r t D ı ş ı n d a k i T ü r k B i l i m İ n s a n l a r ı 3 . K u r u l t a y ı Y a p ı l d ı
Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı
Pof. Dr. Davut
Kavranoğlu:
“Bilim bütün kültür-
lerin ve evrenin ortak
varlığı, ortak mirası
ve ortak lisanıdır.”
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook