TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 5

5
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
sanları 3. Kurultayı Yapıldı
ye’ye dönün’demenin doğru olmadığını biliyoruz. Siz bulun-
duğunuz ülkelerde yaptıklarınızla da bizim için değerlisiniz.
Ancak şu hususun altını çizmek istiyorum; eğer Türkiye’ye
dönmeyi düşünürseniz, burada artık çok farklı bir araştırma
ortamını ve imkanlarını bulacaksınız. Sizlere nerede olursa-
nız olun destek olmayı sürdüreceğiz. Yurt dışında da olsanız,
‘Hedef Türkiye’ çalıştaylarıyla size ulaşacağız, sizin bilgileri-
nizden istifade edeceğiz. Bu noktada son yıllarda, kamu ta-
rafından sağlanan desteklerle 668 araştırmacımızın ülkemi-
ze dönmüş olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bunun da
ülkemiz için çok kıymetli bir gelişme olduğuna inanıyorum.”
Işık, Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Nobel Kimya Ödülü almasının
kendilerine büyük bir gurur yaşattığını vurgulayarak, San-
car’ın bu başarısının birçok gençte“ben de yapabilirim”duy-
gusunun yeşermesini sağladığına emin olduğunu söyledi.
Sancar’ın başarısıyla kapıyı araladığını, onun araladığı ka-
pıdan daha birçok insanın geçeceğine inandığını kaydeden
Işık, “Araştırmalarına Türkiye’de devam eden bilim insanla-
rımızın da benzer başarılara imza attığı günleri görmenin
arzusunu taşıyorum. Bu rüyayı gerçekleştirmek için çok ça-
lışıyoruz, bundan sonra da çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Işık, Türkiye’deki bilim ve teknoloji ekosistemini, araştırma
altyapısını her gün biraz daha geliştireceklerini ve güçlen-
direceklerini, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak her zaman
bilim insanlarının yanında olacaklarını da sözlerine ekledi.
Başkan Prof. Dr. Arif Ergin, Kurultay’ı Değerlendirdi
Kurultay çalışmalarını değerlendiren TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. A. Arif Ergin, “Davetimize icabet eden, Kurultayımı-
za katılan yurt dışındaki Türk Bilim İnsanlarına teşekkürü bir
borç bilirim” dedi.
Türkiye’nin son 10 yıl içerisinde bilim, teknoloji ve yeni-
lik konusunda attığı adımları değerlendiren Prof. Dr. A. Arif
Ergin, “2005 yılı öncesinde Bakanlar Kurulu’nda, bilim ve
teknolojiden sorumlu bir bakanlığımız yoktu. Bugün Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu konuda ciddi çalışmalar
yapıyor. Bunun yanında TÜBİTAK’ın yıllık gelirleri ancak ödül
mekanizmaları geliştirmek, plaket dağıtmak, Bilim Teknik
İlk iki kurultayın
öğrenme süreci oldu-
ğunu anlatan
TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. A. Arif Ergin,
geçen süre içerisin-
de ülkemizde bilim
teknoloji ve yenilik
politikalarında bir
kararlılık oluştuğunu
kaydetti.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook