TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 4

4
Bülten
OCAK 2016
Yurt Dışındaki Türk Bilim İn
Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı, 24-25 Ara-
lık 2015 tarihlerinde İstanbul’da geniş katılımla yapıldı. Ku-
rultay’ın açılış konuşmasını TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr.
Orkun Hasekioğlu gerçekleştirdi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Yurt Dışında-
ki Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı’nın kapanışında yaptığı
konuşmada, etkinliği düzenlemekteki ilk amaçlarının, yurt
dışındaki bilim adamları ile Türkiye’nin bilim ve teknoloji po-
litikalarındaki son gelişmeleri paylaşmak olduğunu söyledi.
Diğer amaçlarını, yurt dışında yaşayan bilim insanlarının
kişisel tecrübelerini, bulundukları ülkelerin araştırma alt-
yapısıyla ilgili gözlemlerini dinlemek, öğrenmek, geleceğe
yönelik bazı çıkarımlar yapmak şeklinde açıklayan Işık, bu
bilim adamları ile Türkiye’deki bilim adamlarını buluşturma-
nın önemine değindi.
Işık, bu tür etkileşimlerin bilimsel birikimin gelişmesin-
de ve aktarılmasında çok önemli olduğunu ifade ederek,
“İnşallah birbirimizle bağımızı koparmadan, irtibatımızı
koruyarak, bu kurultayda kurduğumuz dostlukları, ilişkileri
geliştirelim istiyoruz. Böylece hem ülkemizdeki bilimsel ça-
lışmalara hem de dünyadaki bilimsel birikime katkımızı artı-
rabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.
“Bilim insanlarına yönelik önemli adımlar atılacak”
Türkiye’nin bilim alanında 2002’den sonraki atılımlarını
konuk bilim insanları ile paylaşan Işık, şu an üzerinde çalış-
tıkları Ar-Ge paketinde de akademisyenlere yönelik önemli
adımlar olacağını anlattı.
Işık, “Mesela öğretim elemanlarımızın üniversite-sanayi
iş birliği kapsamında yürüttükleri faaliyetlerden elde ede-
cekleri gelirin yüzde 85’ini kendilerine iade edeceğiz. Yani
döner sermaye kesintisinin en fazla yüzde 15 olmasını sağ-
layacağız ve gelir vergisi almayacağız. Yine öğretim eleman-
larının teknoloji geliştirme bölgelerinde olduğu gibi Ar-Ge
merkezlerindeki teşvik ve muafiyetlerden de yararlanmasını
sağlayacağız” bilgilerini verdi. Işık, konuşmasını şöyle sür-
dürdü:
“Hem bilgi üretme becerimizi artırmalı hem de ürettiği-
miz bilgiyi ticarileştirebilecek mekanizmaları kurmalıyız.
Savunma sanayii projeleriyle, uydu çalışmalarıyla, yerli oto-
mobil gibi projelerle teknoloji transferini hızlandırmalıyız.
Araştırmacılarımızın özellikle HORİZON 2020 gibi program-
ların sağladığı fonlardan daha fazla yararlanmasını sağlama-
lıyız. Bilhassa geleceğe yön verecek olan yapay zeka, sensör,
robotik teknolojiler ile biyo-teknoloji ve nano-teknoloji gibi
alanlarda şimdiden gerekli hamleleri yapmak durumunda-
yız. Bütün bu alanlarda yakaladığımız ivmeyi, bundan sonra
da artırarak sürdüreceğiz.”
“Sizlerin katkısını çok önemsiyoruz”
Işık, Türkiye’deki mevcut araştırma altyapısını daha da
geliştirmek hususunda yurt dışındaki bilim insanlarının kat-
kısını çok önemsediklerini belirtti. Dünya çapındaki önemli
projelerde dünyanın her yerinden bilim insanlarının ortak
çalışma yürüttüğünü anlatan Işık, şöyle konuştu:
“Böyle bir dünyada bilim diasporamıza, ‘muhakkak Türki-
Y u r t D ı ş ı n d a k i T ü r k B i l i m İ n s a n l a r ı 3 . K u r u l t a y ı Y a p ı l d ı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Işık, “Bilim diasporamıza,
‘muhakkak Türkiye’ye dönün’ demenin
doğru olmadığını biliyoruz. Siz bulundu-
ğunuz ülkelerde yaptıklarınızla da bizim
için değerlisiniz.”
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook