TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 7

7
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
lığa yayan elçilerdir. Sizler Türk bilim elçileri olarak insanlığa
çok değerli katkıları bulunan ve ülkemiz için gurur kaynağı
olan bir konumdasınız” dedi.
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü almasının Türkiye açı-
sından büyük bir onur olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr.
Kavranoğlu, “Aziz Hocamız hem çalışmalarıyla hem de mü-
tevaziliğiyle çok mümtaz bir şahsiyettir. Aziz Sancar, gençle-
rimize ve bize (Bizler de yapabiliriz) özgüvenini verdi” şek-
linde konuştu.
Türkiye’nin gelişmiş, kalkınmış bir ülke olmasına giden yo-
lun bilimden, teknolojiden, bilgiden geçtiğini anlatan Prof.
Dr. Davut Kavranoğlu, “Hiçbirimiz 500 milyar dolarlık ihracat
hedefine bugünkü ürünlerden daha çok satarak ulaşabile-
ceğimizi düşünmüyoruz. Yeni bir şeyler yapmamız lazım. Bu
konuda siz bilim insanlarımızla bu konuda neler yapmamız
gerektiği üzerinde duracağız” ifadelerini kullandı.
“BTY Alanında Cazibe Merkezi Bir Türkiye”
Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı’nın açılış
konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Orkun Ha-
sekioğlu, “Temel amacımız küresel anlamda bilimsel işbirliği
kuvvetlenmiş, bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında cazibe
merkezi olmuş bir Türkiye’dir” dedi.
Hasekioğlu, “Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 3.
Kurultayı”nın açılışında, bilim diasporasının Türkiye’nin yurt
dışına açılan yüzü olduğunu söyledi. Dünyada üretilen bilgi
ve teknolojiye erişimin sağlanmasında ve Türkiye’ye trans-
ferinde yurt dışında yaşayan bilim insanlarının birikim ve
deneyimleriyle akademik ve profesyonel bağlantılarının,
Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) ekosistemine da-
hil olmasında önemli olduğunu kaydeden Hasekioğlu, şöyle
konuştu:
“Temel amacımız küresel anlamda bilimsel işbirliği kuv-
vetlenmiş, bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında cazibe mer-
kezi olmuş bir Türkiye’dir. Bu nedenle çalışmalarını kendi
ülkelerinde sürdürmek isteyen bilim insanlarımız için TÜBİ-
TAK yeni işbirliği programları başlatarak, kapsamlı çalışma-
lar gerçekleştirmektedir. Bu programları, düzenlediğimiz
‘Hedef Türkiye Çalıştayları’ ile bilim diasporamızla düzenli
olarak paylaşmaktayız. Kurultaylarımızda bilim diasporamız
ile Türkiye’deki araştırmacılarımız arasında organik bir bağın
kurulması hedeflenmektedir. Üçüncüsünü gerçekleştirdiği-
miz Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı, Bilim Dias-
porası ile ülkemizde çalışmalar gerçekleştiren araştırmacı-
larımız arasında köprü işlevi gören ve benzeri olmayan bir
etkinliktir.”
“ABD’de 300 bin Türk var”
ABD’de 3 milyon Hint asıllı Amerikan vatandaşı olduğunu,
bunların bulundukları yerden, ülkelerine dönmüş olmaktan
daha fazla ülkelerine katkıda bulunduklarını anlatan Hase-
kioğlu, “Ülkelerinde yatırım yapıyorlar, ABD’ye gelen Hint-
lilere iş sahası açıp, destek veriyorlar. Şu anda ABD’de Türk
nüfusu Hintlilerin 10’da 1’i civarında. 300 bin Türk var fakat
bu yine de küçümsenecek bir rakam değil” dedi.
Hasekioğlu, “Türkiye’nin cazibe merkezi haline gelebilme-
si için önerilerin alınması, yurt içi ve yurt dışındaki Türk bilim
insanları arasında kalıcı ve çok yönlü işbirlikleri için atılacak
somut adımların belirlenmesi gerekiyor. Daha önceki kurul-
taylarımızdan farklı olarak bu yıl 80 milyar avroluk bütçe-
siyle dünyanın en büyük sivil araştırma ve yenilik programı
olan ‘Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 (Horizon 2020)’ye yönelik
çıktılar elde etme amacı ile Ufuk 2020 Programı’na özel otu-
rumlar eklenmiştir” şekilde konuştu.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook