TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 10

10
Bülten
OCAK 2016
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, “10 yıl önce birkaç yüz
proje teklifi alırken bu sene 33 bin proje teklifi alıyoruz. Bun-
ların elemelerini gerçekleştiriyor, kıymetlerini tartıyoruz”
dedi.
Ergin, TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) Yeni İdare
ve Kuluçka Binası Temel Atma Töreni’nde, teknoparkların
bilginin teknolojiye ve ekonomik faydaya dönüşmesinde
önemli halkalardan biri olduğunu söyledi.
Üniversitelerdeki fikirlerin gelişmesi ve bunların uygula-
ma planına dönüşmesi sürecine değinen Ergin, “Bizde bir
deyim var, ‘denizi geçip derede boğulmak’ diye. Bu kadar
fikrin bir araya gelmesinden sonra teknolojinin ekonomik
hayata geçme noktasında Türkiye bunun sıkıntısını yaşıyor”
diye konuştu.
Ergin, TÜBİTAK olarak Ar-Ge desteklerini hem şekillendi-
rip hem de yakından takip ettiklerini anlatarak, “10 yıl önce
birkaç yüz proje teklifi alırken bu sene 33 bin proje teklifi
alıyoruz. Bunların elemelerini gerçekleştiriyoruz, kıymet-
lerini tartıyoruz. Desteklenmeye değer bulduğumuz proje
sayısında da yine 10 yılda yaklaşık 9 kat artış görüyoruz” ifa-
delerini kullandı.
Bu kadar Ar-Ge desteği verildikten sonra ürünlerin ticari
hayata dönüştürülmesinde belirli zorlanmalar hissettiklerini
dile getiren Ergin, şöyle konuştu:
“Bu dönüşümün en vazgeçilmez parçası olarak bu tek-
noparkta olduğu gibi girişimci ruha sahip olan KOBİ’lerin
yaptıkları faaliyetler yer alıyor. Ar-Ge merkezleri kanunu
geçmeden önce Ford gibi büyük kuruluşların da burada yer
alması zorunluydu. Ama kanundan sonra artık KOBİ odaklı
çalışma merkezi haline geldik. Yine 2 yıl önce yapılan deği-
şiklikle kuluçkaların ve teknoloji transfer ofislerinin kurulma
zorunluluğuyla teknopark hayatı bir kat daha güncel hale
geldi. Bugün temellerini atacağımız bina bu bakımdan öne-
me sahip.”
Ergin, MARTEK’in teknopark bölgesi içerisindeki faaliyet-
lerini kendisine yakışmayan şartlarda gerçekleştirdiğini be-
lirterek, “Bu bina ile hem hak ettiği güzel mekana kavuşacak
M A R T E K İ d a r e v e K u l u ç k a B i n a s ı n ı n T e m e l i A t ı l d ı
Marmara Teknokent İdare ve
Kuluçka Binasının Temeli Atıldı
Türkiye’nin ilk akıllı teknopark olma vizyonu doğrultusunda projelendirilen tesis, girişimciliği
destekleyerek yeni altyapı olanakları sağlayacak.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook