TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 9

9
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Kurultayda Öne Çıkan Konu Başlıkları
Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 3. Kurultayı 24-25 Aralık
2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Oldukça başarılı
ve verimli geçen Kurultay’a ABD’den Güney Kore’ye, Avru-
pa’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Avustralya’dan Kanada’ya
geniş bir ülke yelpazesinde 62 araştırmacı ile birlikte yurt
içinden 300’ün üstünde araştırmacı, özel sektör, Teknopark,
Ar-Ge Altyapısı ve Teknopark temsilcisi ile çeşitli kurum
temsilcileri katıldı.
Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayları, Türk Bi-
lim Diasporası üyeleri ile yurt içinde çalışmalarını sürdüren
araştırmacıların bir araya gelmesinde önemli bir rol oyna-
maktadır.
3. Kurultayda da daha önceki Kurultaylarda olduğu gibi
yurt içi ve yurt dışındaki Türk araştırmacıları bir araya geti-
rilerek, politika ve uygulama düzeyinde katkıları alındı. Ka-
tılımcıların proje fikri ürettiği tematik çalıştayların yanı sıra
katılımcılardan serbest katkıların alındığı bir Açık Forum dü-
zenlendi. Diğer Kurultaylardan farklı olarak bu sene ilk defa
Avrupa Birliği Çerçeve Programları da Kurultay kapsamında
ele alındı.
Araştırmacılar, Kurultayın birinci gününde düzenlenen
Çalıştay kapsamında Sağlık, Bilgi İletişim Teknolojileri ve
Sosyal Bilimler alanlarında 6 farklı tematik alanda gerçekleş-
tirilen eş zamanlı oturuma katılarak uzman oldukları alan-
larda somut proje fikirleri ürettiler. Sözkonusu çalışaylara
yurt dışındaki araştırmacılar ile birlikte yurt içinden araştır-
macılar, kamu kurum ve özel sektör temsilcileri ile TÜBİTAK
Enstitüleri de katıldı.
Önerilen işbirliği konularındaki araştırmaları hayata geçi-
recek ulusal/uluslararası, ikili/çok taraflı ve bireysel destek
mekanizmaları hakkında değerlendirmelerin de yapıldığı eş
zamanlı çalıştay oturumları esnasında tasarlanabilecek yeni
programlar da tartışıldı. Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları
3. Kurultayı kapsamında alınan öneriler ve proje konuları
doğrultusunda, öncelikli alanlarda nitelikli ve çok yüksek
bütçeli ortak projelere olanak sağlayacak yeni destek me-
kanizmalarının tasarlanmasına hız verilmesi kararlaştırıldı.
Çalıştay ve Kurultay sonucunun, öne çıkan işbirliği konu-
ları, önerilen somut ortak işbirliği projeleri, geliştirebilecek
diğer faaliyetler ve görüşülen politika/program önerileri ışı-
ğında raporlaştırılması hedeflenmektedir. Söz konusu rapor,
sonuç bildirgesini ve eylem planlarını da içerecek şekilde
tüm katılımcılar ve ülkemiz BTY paydaşları ile paylaşılacaktır.
Düzenlenen çalıştaylar dışında, ‘Bilim Diasporası Çalışma-
ları ve Uluslararası İşbirliği Programları’ ile ‘Bilim Diaspora-
sı’nın Türkiye Araştırma Alanı’na Katkıları’ konulu iki panel
düzenlendi. İlk panelde, TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı’nın
araştırmacılara ve girişimcilere sağladığı destekler ile Avru-
pa Birliği Çerçeve Programlar kapsamında sunulan Marie
Curie Skolodowska Programı hakkında bilgi sunuldu.
Bilim Diasporası’nın Türkiye Araştırma Alanı’na Katkıları
başlıklı panelde ise, Korea Bilim ve Teknoloji Yüksek Ensti-
tüsü’nden (KAIST) Doç. Dr. Ali Coşkun, Güney Kore’nin Araş-
tırma Ekosistemi ve Yaratıcı Ekonomi Girişimi hakkında bir
sunum gerçekleştirdi. İkinci olarak TÜBİTAK Bilim Kurulu
Üyesi, Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, ‘Yurt Dışı Tecrübesi
Perspektifinde Türkiye Araştırma Ekosistemi’ başlıklı sunu-
munda yurtdışındaki çalışma ortamı ile Türkiye’ye dönüş
deneyimini karşılaştırdı. Son olarak, Kanada Ontario Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Dinçer ise ‘Üniversitelerin Stra-
tejik Araştırma Gündemleri ve Önceliklendirme Çalışmaları’
isimli sunumu ile Kanada’nın Araştırma, Teknoloji ve Yenilik
yapısı hakkında bilgi verdi.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook