TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 11

11
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
hem de teknolojinin ticari hayatla buluşmaya başladığı hem
kuluçkası hem de teknoloji transfer ofisiyle de faaliyetine
devam edecektir. Bu bakımdan teknokentleri genel olarak
ama MARTEK’in ve temeli atılacak binanın hayata geçmesini
onurla, gururla destekliyorum” şeklinde konuştu.
“Türkiye, 2023 Hedeflerine Kararlılıkla İlerliyor”
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da bu törenlerin Tür-
kiye’nin büyük bir geleceğe güvenli, kararlı ve emin adım-
larla yürüdüğünü gösterdiğini ifade ederek, 2023’te dünya-
nın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi hedefine doğru kararlılıkla
ilerlendiğini söyledi.
Güzeloğlu, stratejik üretimde Kocaeli’nin önemli bir yer-
de bulunduğunu aktararak, “Kocaeli bu hedefin sanayide
dönüşümünü belki bir model kent olarak gerçekleştirecek.
Türkiye, artık ulaşması gereken orta ve yüksek teknolojik
üretime dönük süreçte bir model olarak kendini uluslararası
alanda hissettirecektir” şeklinde konuştu.
Temel atma törenine Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Gebze Teknik Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gebze Kaymakamı
Mehmet Arslan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak,
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, MARKA Genel Sek-
reteri Mustafa Ayhan, Teknokent Müdürleri ve davetliler ka-
tıldı.
TÜBİTAK Marmara Teknokent İdare ve Kuluçka Binası
Türkiye’nin ilk akıllı teknopark olma vizyonu doğrultusun-
da projelendirilen tesis, girişimciliği destekleyerek yeni alt-
yapı olanakları sağlayacak.
Türkiye’nin ilk ‘akıllı teknopark’ olma vizyonu doğrultu-
sunda projelendirilen ve inşaatına başlanan TÜBİTAK Mar-
mara Teknokent İdare ve Kuluçka Binası, kendi enerjisini üre-
ten, düşük karbon salınımına sahip, ileri teknoloji içeren ve
mevcut sistemlere tam entegre otomasyon yapısıyla, ülke-
miz girişimciliğini destekleyerek yeni altyapı olanakları sağ-
layacak. Uzman akademisyenler tarafından yapılan tasarım
ve projelendirme çalışmaları sonucu girişimcilik-inovasyon
alanında Ar-Ge firmalarının ve bilim insanlarının ihtiyaç du-
yabilecekleri her türlü detay düşünülerek tasarlanan bina,
28 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. İnşaatın 2017
yılı başında tamamlanması hedefleniyor.
Teknoloji Geliştirme Merkezi’nden, Türkiye’nin ilk Tekno-
parkına
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde
kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilebilmesi ve bi-
limle sanayinin iç içe sinerji yaratabilecek şekilde çalışabil-
mesi amacıyla 1992’de kurulan Teknoloji Geliştirme Merkezi,
1998 yılında TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) adı ile
Türkiye’nin ilk teknoparkı olarak ilan edildi.
Öncelikli hedefi, ülke ekonomisine katma değer katacak
Ar-Ge projelerinin bölgede geliştirilmesini sağlamak olan
MARTEK, Ar-Ge firmalarına faaliyetlerini sürdürmeleri için
hizmet ve altyapı olanakları sağlamanın yanı sıra uzman
danışman ve laboratuvar hizmeti sunuyor ve Ar-Ge’yi teşvik
ediyor. Ülke ekonomisi ve gelişmişlik düzeyinin arttırılması
konusunda da çalışmalar yürüten MARTEK, hali hazırda 40
bin metrekare kapalı alanıyla Ar-Ge firmalarına hizmet ve-
riyor. TÜBİTAK Marmara Teknokent bünyesinde, 2015 yılı iti-
bariyle yeni kentsel plan çalışmaları tamamlandı ve bu plan
doğrultusunda girişimcilik, Ar-Ge ekosistemine değer kata-
cak yeni idare ve kuluçka binası inşaatı başlatıldı.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook