TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 16

16
Bülten
OCAK 2016
2015 Yılının Son Bilim Söyleşisi
Mardin’de Yapıldı
TÜBİTAK BilimToplumDaire Başkanlığı, Popüler BilimDer-
gileri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bilim söyleşileri
devam ediyor.
TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinin 2015 yılının son bilim
söyleşisi TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeleri, İstanbul Medipol
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Talip Alp’in ve İstanbul Medipol Üniversitesi, Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan’ın
katılımıyla Mardin’de gerçekleştirildi.
Artuklu Üniversitesi’nde, Mardin Fen Lisesi’nde ve Midyat
Kocatepe Ortaokulu’nda gerçekleştirilen “Geleceğin Bilim
Dünyasında Gençliğin Yeri” konulu bilim söyleşilerinde Prof.
Alp ve Prof. Arslan öğrencilere her başarının temelinde iyi
bir eğitimin olduğunu ve öğrencilerin kendilerine mutlaka
bir hedef belirleyip çok çalışmaları gerektiğini vurguladılar.
Kocatepe Ortaokulunda düzenlenen söyleşide konuşan
Arslan, teknolojinin çok fazla önem kazanacağını ve artık
enerjinin dağıtımı, üretimi gibi konularda birçok cihazın bir-
biriyle bağlantılı olacağı söyledi.
Prof. Dr. Alp ise Müslüman bilim insanlarının tarihin her
döneminde en yararlı buluş ve çalışmalara imza attığını ifa-
de etti. Bu bilim insanlarıyla ne kadar övünülse az olacağını
vurgulayan Alp, “Her şeyin temelinde iyi bir eğitim vardır”
dedi.
Söyleşilere, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Dr.
Ahmet Uludağ, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Çermik,
Midyat Milli Eğitim Müdür Vekili Abdulkadir Altay ve okul
müdürleri katıldı.
Danimarka’ya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Ziyareti
Ajansı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Ege Bölgesi Sanayi
Odası ve OSTİM Sanayi Bölgesi temsilcileri de yer aldı.
İki gün süren toplantılarda, Danimarka Yüksek Eğitim ve
Bilim Bakanlığı, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ajansı (DASTI),
Danimarka’nın bilim, teknoloji ve inovasyon yapısı hakkın-
da kapsamlı bilgiler verdi. Ayrıca, Danimarka Konsolosluğu
eşliğinde yenilenebilir enerji, çevre, iklim ve çevre konula-
rında hizmet veren House of Green kuruluşu ile Danimarka
Teknoloji Enstitüsü (DTI) de ziyaret edildi.
İki ülkenin küme temsilcilerinin ve paydaşlarının ortak
fonlama ve Ar-Ge ve İnovasyon işbirlikleri üzerine görüşme-
lerde bulunduğu ve kurumlarını tanıtma fırsatını bulduğu
ziyaret, alınan kararların hayata geçirilebilmesi için gerekli
girişimlerin başlatılması hususunda mutabakata varılarak
son buldu.
2 0 1 5 Y ı l ı n ı n S o n B i l i m S ö y l e ş i s i M a r d i n ’ d e Y a p ı l d ı
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı ve Marmara
Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü temsil-
cileri, Danimarka Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın ev sa-
hipliğinde, Kopenhag’ı ziyaret etti. Ziyarette Türk heyetinde
ayrıca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Kalkınma
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook