TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 57

57
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MAM “Milli İrade Milli Para Paneli”ne Katıldı
TÜBİTAK MAM ve SAHA İstanbul Çalıştayı Yapıldı
İstanbul İl Milli EğitimMüdürlüğünce“Tutum, YatırımveTürk
Malları Haftası” kapsamında, “Milli İrade Milli Para” konulu pa-
nele TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan panelist
olarak katıldı.
MAM Başkanı Kılıçaslan, tüketimden ziyade üretim odaklı
düşünmenin önemini vurguladı. Toplumun refahı ve ülke eko-
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve SAHA İstan-
bul İş Birliği Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya, TÜBİTAK Mar-
mara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan,
Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Müdürü Dr. Osman Okur, Enerji
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fehmi Akgün, Kimya-
sal Teknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Şerife Sarıoğlan,
Malzeme Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Alper Biber ve SAHA
İstanbul Firmalarından yetkililer katıldı. Çalıştay, TÜBİTAK Mar-
mara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan,
açılış konuşmasında,“Ar-GeMerkezimizin her olanağını sanayi-
nomisinin daha güçlü bir geleceğe taşıyabilmenin yüksek tek-
noloji yerli ürünlerle mümkün olacağını ifade etti.
Etkinliklerle, yerli malı üretimi, kalitesi ve kaynakların etkili
kullanımına dair bilincin küçük yaşlardan itibaren oluşturulma-
sı ve tasarruflu olmanın toplumun tümünde içselleştirilerek bir
yaşam tarzı haline getirilmesi hedefleniyor.
cimize açığız. Uzmanlığımızla beraber altyapımızı gelip görebi-
lirsiniz. Buradaki elemanlar sizin elemanlarınız, 1000 civarında
Türkiye’nin en iyi Ar-Ge personelimiz var. Buradaki insan altya-
pısından yararlanmanızı ümit ediyorum”dedi.
Çalıştayda, Malzeme Enstitüsü, Enerji Enstitüsü ve Kimyasal
Teknoloji Enstitüsü sunumları gerçekleştirilerek Enerji Enstitü-
sü, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü ve Malzeme Enstitüsü ziyaret
edildi. SAHA İstanbul firmalarına TÜBİTAK MAM’ın yetenek ve
kabiliyetleri hakkında bilgi verildi. Enstitü ziyaretleri sonrasında
firmalar arasında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60
Powered by FlippingBook