TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 56

56
Bülten
2019
ARALIK
Ar-Ge Merkezleri Yöneticileri MARTEK’te Bir Araya Geldi
MARTEK ve Bilişim Vadisi İşbirliğinde İmzalar Atıldı
Marmara Teknokent (MARTEK) Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdür Mehmet Ali Okur ile Ar-Ge merkezlerinin
yöneticileri, MARTEK’te düzenlenen kahvaltıya katıldı. Okur,
ortaya konan ürünlerin ticarileşmesinin önemini vurgulaya-
rak bu ürünlerin rafta kalmaması gerektiğine dikkat çekti.
Okur, bu hususta kendi network ağımızla ürünlerin ulusla-
rarası pazarlara da ulaşabilmesi noktasında işbirliğine Mar-
Karşılıklı bilgi ve teknoloji transferinin sağlanması, girişim-
ciliği destekleyici projeler geliştirilmesi ve Türkiye’de kurul-
muş olan firmaların uluslararası pazarlara ulaşabilmesi adı-
na Marmara Teknokent (MARTEK), BilişimVadisi ile Montreal
Teknoloji ve Ticaret Merkezi, Chicago Türk Ticaret Merkezi
ve Varşova Ar-Ge Ticaret Merkezi arasında işbirliği protokolü
imzalandı. İşbirliği protokolü, Marmara Teknokent Yönetim
mara Teknokent olarak hazır olduklarını belirtti. Kahvaltının
ardından TTO faaliyetleri, Teknokentin tanıtımı ve B2B gö-
rüşmeleri gerçekleşti. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Ge-
liştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Gebze
Bölge Müdürü Hakan Demirci ve Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı (MARKA) Gebze Yöneticisi Yusuf Gürhan Öztaş katı-
lımcılara bilgilendirmede bulundu.
Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mehmet Ali Okur, Bilişim
Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Chicago Türk
Ticaret Merkezi Genel Müdürü Eray Ütücü, Montreal Tekno-
loji ve Ticaret Merkezi Başkanı Yılmaz Nalçakar ve Varşova
Ar-Ge Ticaret Merkezi Genel Müdürü Naci Sayan tarafından
imzalandı.
A r - G e M e r k e z l e r i Y ö n e t i c i l e r i M A R T E K ’ t e B i r A r a y a G e l d i
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60
Powered by FlippingBook