TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 52

52
Bülten
2019
ARALIK
Rehberlik Eğitimleri ile Dijital Kapasite Gelişimine Katkı Sağlıyoruz
Kurumların dijital olgunluğu ve çalışan yetkinliğinin arttırıl-
ması amacıyla TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (YTE) tarafından hazırlanan Dijital Kabiliyet Rehber-
leri ile bilişim proje ve faaliyetlerinin yönetiminde dikkate alın-
ması önerilen unsurlara ilişkin bilgi ve yönlendirmeler alterna-
tifleri ile paylaşılabilir, tanımlı ve açık bilgi haline getirilmiş ve
dijitalakademi.gov.tr üzerinden açık erişime sunuluyor. Hali
hazırda Dijital Olgunluk Değerlendirme ve Dijital Yetkinlik De-
ğerlendirmeModelleri kapsamında yer alan yapı doğrultusun-
da hazırlanan 39 Dijital Kabiliyet Rehberi ve 6 Dijital Yetkinlik
Rehberi kullanıma sunuldu. Dijital dönüşüm ihtiyaçları doğrul-
tusunda rehberlerin odağında dijital kapasite geliştirme eğitim
ve rehberlik hizmeti sunuluyor.
2017 yılında başlayan dijital kapasite geliştirme eğitimle-
rine 70 farklı kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör firmaları,
üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.
Gerçekleşen 36 eğitimde%91,2 genel memnuniyet ortalaması
ile 546 bilişim uzmanına 574 saat eğitim verildi. 2019 yılı içeri-
sinde 21 eğitimde 55 organizasyondan 274 bilişim uzmanına
%90,9 genel memnuniyet ortalaması ile eğitim verildi. Kasım
ve Aralık aylarında; “PostgreSQL Geliştirici”, “PostgreSQL Veri
Tabanı Yöneticisi”, “BT Hizmetleri - Kablosuz Ağların Yönetimi
Rehberi Eğitimi”, “Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmetleri İşletim ve
BakımEğitimi”ile“Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmetleri Veri Merke-
zi Eğitimi” verilmiş olup 2020 yılında tesis edilmesi öngörülen
Dijital Akademi ile eğitimve rehberlik hizmetlerinin daha yayın
ve sürekli bir şekilde sunulması hedefleniyor.
Adalet Bakanlığı
Kaliteli ve verimli bir eğitim süreciydi. Bilgi
teknolojileri alanında eğitimler olursa katılmak isteriz.
ASELSAN
Eğitim dokümanımız çok başarılı. Dokümanı (ki-
tapçığı) hazırlamada emeği geçen herkese şükranlarımı belir-
tiyorum.
Bağcılar Belediyesi
Emeği geçenlere (TÜBİTAK BİLGEM
YTE)’ye çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin dijital dönüşüm yol-
culuğuna katkı yapabilmek dileğimle.
Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Çok faydalı olarak değer-
lendiriyorum. Çok daha önceden almış olmayı isterdim. Özve-
rili çalışmalarınızdan dolayı eğitmeni ve Kurumunuzu tebrik
ederim. Yeni projelerde tekrar görüşmek umuduyla.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kurumca eksikliğini
hissettiğimiz bir eğitimdi. Bizim için yararlı oldu. Dolu dolu bir
eğitimoldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Katıldığım en verimli eğitimdi.
Bu tarz eğitimlerin yaygınlaştırılması bizler için yararlı olacaktır.
Eğitimyeterliliği ve kazandırdıkları açısından sonderecegüzeldi.
İNTELTEK
Yapılan çalışma ve eğitim oldukça değerli. Uma-
rımdaha fazla kişiye ulaşır.
Eğitim çok faydalı, daha çok katılımcıya ulaştırılmalı. Çok faz-
lasıyla yararlı bir eğitimoldu. Teşekkür ederim.
İSKİ
Bize yeni bakış açıları sunan verimli bir eğitim oldu.
Eğitim genel olarak faydalı ve teknik olarak yeterliydi. Bu tarz
eğitimler Kurumun imajı ve donanımı için faydalı olacaktır. Çok
faydalı ve farkındalığı yüksek oldu. Verimli geçti emeği olanlar-
dan tüm katkı verenlerden Allah razı olsun. Hocamıza saygıla-
rımla.
Karadeniz Teknik Üniversites
i Kesinlikle beklentimin üze-
rinde bir eğitimoldu. 10 gün daha sürse sıkılmadan dinlerdim.
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Çok güzel ve katkı sağlayan
bir eğitimdi. Hazırlayanlar ve sunan kişiler için ayrı bir teşekkür-
lerimi iletiyorum. Daha da geliştirilerek yola devam edilmesi
dileğimle.
Milli Eğitim Bakanlığı
Çok verimli ve güzel bir eğitim oldu.
Sonuçlarının güncel hayatımda çok işime yarayacağını düşü-
nüyorum. Teşekkürler.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Eğitim için gösterdiğiniz özen
ve misafirperverlik için çok teşekkür ederiz. Yaptığım iş ile ilgili
ufuk sağladı. Teşekkürler.
TÜBİTAK
Eğitimkesinlikle uygulamak istediğimşeylerle ilgili
bana vizyon kattı. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkürler.
Türk Telekom
Eğitim içerik olarak çok verimli ve anlaşılırdı.
Eğitimde verilen kitap içerik olarak çok net anlatılmış. Eğitim
fırsatı içinTÜBİTAKYTE’ye teşekkür ederim.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Rehber kesinlikle
emek verilerek hazırlanmış. Emeği geçenlerin eline sağlık. Bir-
çok kaynak taranarak oluşturulmuş. Kesinlikle rehber olacak.
Umarımgelişerek devam eder.
R e h b e r l i k E ğ i t i m l e r i i l e D i j i t a l K a p a s i t e G e l i ş i m i n e K a t k ı S a ğ l ı y o r u z
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60
Powered by FlippingBook