TÜBİTAK Bülten / Sayı 188 - Ağustos 2017 - page 38

38
Bülten
2017
AGUSTOS
Proje, ülkemizin mevcut karbon stokunun belirlenmesi,
toprak organik karbon stokunda yaşanan değişimin izlen-
mesi ve karbon stokunun artırılması çalışmalarına katkı
sağlamayı amaçlıyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Müca-
dele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ile TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Tek-
nolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) işbirliğiyle,“Toprak Organik
Karbonu Projesi” başladı. Proje, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile
Türkiye Çölleşme Modeli-Doğrulama ve Kalibrasyon Çalış-
ması Projesi (TÇM-DK) kapsamında, ülkemizin çölleşme riskine
sahip alanlarının belirlenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturu-
lan “Türkiye Çölleşme Modeli” 2017 yılı ilk saha çalışması Ço-
rum-Amasya-Samsun illerini kapsayan, Yeşilırmak Havzası’nda
250 adet saha gözlemnoktasında yapıldı.
Çölleşme ve ErozyonlaMücadeleGenel Müdürlüğü (ÇEM) ve
TÜBİTAK BİLGEMYazılımTeknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)
tarafından düzenlenen çalışmaya, Türkiye’nin konuyla ilgili ça-
Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı’nda alınan “arazi
tahribatının dengelenmesi” kararı gereği Toprak Organik Kar-
bonuna ilişkin ülkemizin mevcut karbon stokunun belirlen-
mesi, toprak organik karbon stokunda yaşanan değişimin iz-
lenmesi ve karbon stokunun arttırılmasına yönelik çalışmalara
katkı sağlamayı amaçlıyor.
Toprak Organik Karbonu Projesinin açılış toplantısı, ÇEMGe-
nel Müdürü Hanifi Avcı, YTE Enstitü Müdürü Cemil Sağıroğlu,
çeşitli üniversitelerden akademisyenler, paydaş kurum temsil-
cileri ve uzmanların katılımıyla gerçekleşti.
Sağıroğlu, Projenin bilimsel metodolojik yaklaşım ile yazılım
ve kavramsal açıdan ele alınacağını, kalite ve proje izleme fa-
aliyetleri ile projeye tam destek verileceğini vurgularken, Avcı
Türkiye genelinde ilk defa gerçekleşecek bu kapsamdaki bir
çalışma ile birçok disipline katkı sağlanacağını belirtti.
Proje kapsamında Toprak Organik Karbonu Miktarı Tahmin-
leme Modeli ve Ulusal Karbon Haritası hazırlanacak.
lışmaları bulunan akademisyenler, Kurum yöneticileri ve uygu-
layıcıları ile TÇM-DK Proje ekibi katıldı. Gözlem noktalarındaki
incelemelerin tamamlanması sonrasında uzmanlar tarafından
her gözlem noktasına ilişkin çölleşme riski değerlendirildi ve
riskin şiddeti belirlendi. Belirlenen risk değeri, ÇölleşmeModeli
sonuçları ile kıyaslandı. Arazi doğrulaması çalışması saha not-
ları ve sonuçları üzerinde çalıştırılacak istatistiksel testlere göre
Türkiye Çölleşme Modeli kalibrasyonu gerçekleştirilecek.
Toprak Organik Karbonu Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı
“Türkiye Çölleşme Modeli” 2017
Yılı İlk Saha Çalışması Yapıldı
“ T ü r k i y e Ç ö l l e ş m e M o d e l i ” 2 0 1 7 Y ı l ı İ l k S a h a Ç a l ı ş m a s ı Y a p ı l d ı
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook