TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama Planı - Araş-
tırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı 2017 – JFS2017 çağrısı
başvuruya açıldı. 30 Haziran 2017 tarihinde kapanacak
olan çağrıya Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinin ön-
celikli alanlarına göre belirlediği aşağıdaki tematik alan-
larda hazırlanmış projeleri kabul edecek:
Sağlık: Antimikrobiyal İlaç Direnci; Yeni Çıkan Bulaşıcı
Hastalıklar
İklim Değişikliği/ Çevre: Gıda Üretim Sistemlerinin
Adaptasyonu/Esnekliği; İklim Değişikliğinin Ekosisteme
ve Biyoçeşitliliğe Etkileri
lıkları altında şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalar
sunularak ülkemiz ile BM kuruluşları arasındaki kalkın-
ma işbirliğinin genel durumu değerlendirildi.
Ülkemiz kurum ve kuruluşlarının ilgili başlıklara kat-
kılarının ifade edildiği oturumda Kurumumuzun En Az
Gelişmiş Ülkelere yönelik kurulmuş olan Teknoloji Ban-
kası kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar da aktarı-
larak sürecin ileriki aşamalarına yönelik bilgi verildi.
Toplantı, katılımcılarca gerçekleştirilen bilgilendir-
meleri takiben 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedeflerinin ulusal politikalar ve 10. Ulusal Kalkın-
ma Planı ile uyumunun görüşülmesiyle sona erdi.
Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının ülkemizdeki
faaliyetlerinin genel bir çerçevesini çizmekte olan “BM
Türkiye Kalkınma İşbirliği Stratejisi (UNDCS / 2016-
2020)” kapsamında Ankara’da “1. Ortak Yönlendirme
Kurulu Toplantısı” gerçekleştirildi.
İlgili Bakanlıklar, kamu kuruluşları, BM kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin katılımıyla
gerçekleşen toplantıda UNDCS belgesi kapsamında
Türkiye için öncelikli alanlar olarak belirlenen ‘Sürdü-
rülebilir, Kapsayıcı Büyüme ve Kalkınma’, ‘Demokratik
Yönetişim ve İnsan Hakları’, ‘Cinsiyet Eşitliği ve Kadının
Güçlendirilmesi’ ile ‘Göç ve Uluslararası Koruma’ baş-
Projeler, her ülkenin kendi ulusal destek programların-
da yer alan kurallara göre, 3 yıl süreyle desteklenecek.
Türkiye’den başvuru yapacak araştırmacılar, ulusal ve
uluslararası başvuruyu aynı zamanda yapacaklar. Aka-
demi ve özel şirketlerden bağımsız araştırmacı olarak
başvuru yapacak araştırmacıların, 1001- Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, en-
düstriyel faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarda
yer alan araştırmacıların ise 1509-TÜBİTAK Uluslararası
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsam ve
kurallarına göre ulusal başvurularını yapmaları gerekiyor.
Birleşmiş Milletler Türkiye Kalkınma İşbirliği Stratejisi
1. Ortak Yönlendirme Kurulu Toplantısı Yapıldı
JFS2017 Araştırma ve Yenilikçi
Projeler Çağrısı Açıldı
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook