TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Toprak Organik Karbonu Projesi Sözleşmesi İmzalandı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mü-
cadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ile TÜBİTAK BİLGEM Yazılım
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) arasında “Toprak Or-
ganik Karbonu Projesi Sözleşmesi” imzalandı.
Ülkemiz ev sahipliğinde 12-23 Ekim2015 tarihleri arasında
Ankara’da yapılan Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı’nda alınan “arazi tahriba-
tının dengelenmesi” kararı sonucunda, üç küresel gösterge
(arazi örtüsü, arazi verimliliği, karbon stokları) belirlendi. Bu
göstergelerden biri olan Toprak Organik Karbonuna ilişkin
ülkemizin mevcut karbon stoğunun belirlenmesi, toprak
organik karbon stoğunda yaşanan değişimin izlenmesi ve
karbon stoğunun arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
hedefleniyor.
Bu çerçevede imzalanan sözleşme gereği hazırlanan proje
kapsamında; ulusal ve uluslararası modeller ile gerçekleşti-
rilen çalışmalar dikkate alınarak karbon miktarını etkileyen
parametreler belirlenecek, karbon tepki birimleri oluşturu-
lacak, ülkemizde mevcutta bulunan toprak organik karbo-
nu verileri değerlendirilecek ve toprak organik karbonun
izlenmesine yönelik metodoloji geliştirilecek. Ek olarak,
toprak organik karbonu miktarının tahminlenmesine yöne-
lik model geliştirilecek, ulusal karbon haritası oluşturulacak,
modelin doğrulanması ve kalibrasyonu gerçekleştirilecek.
13.5 ay sürecek Proje kapsamında Mevcut Durum ve Öne-
riler Raporu, Toprak Organik Karbonu Miktarı Tahminleme
Modeli Raporu ve Ulusal Karbon Haritası hazırlanacak.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook