TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 34

34
Bülten
MAYIS
2017
A k d e n i z İ ç i n İ ş b i r l i k l e r i – P R I M A G e n e l K u r u l T o p l a n t ı s ı B r ü k s e l ’ d e G e r ç e k l e ş t i r i l d i
Akdeniz İçin İşbirlikleri – PRIMA Genel Kurul
Toplantısı Brüksel’de Gerçekleştirildi
Akdeniz Bölgesi’ndeki su kaynakları ile gıda sistemleri
alanlarında yürütülecek araştırma ve inovasyon projelerini
desteklemek amacıyla 2018 yılında faaliyete geçerek en az
10 yıl sürmesi planlanan PRIMA Girişimi’nin (Partnership for
Research and Innovation in the Mediterranean Area) Brük-
sel’de düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’na Kurumumuzu
temsilen Bilimsel Programlar Uzman Yardımıcısı Nur Eda
Demir katıldı.
PRIMA Girişimi’nin oluşumu konusunda izlenecek yolun
tartışıldığı toplantıda; öncelikle, PRIMA’nın resmî onay süre-
cinin başladığı bilgisi paylaşıldı. PRIMA’nın gelecek aylarda
Avrupa Parlamentosu’nun ve Avrupa Birliği Bakanlar Konse-
yi’nin resmî onayını alarak, Temmuz ayı içerisinde faaliyete
geçeceği ve 2018 yılı başında ilk ortak proje çağrısının açıla-
bileceği öngörülüyor.
Toplantıda ayrıca, girişimin ilk beş yılı için TÜBİTAK’ın PRI-
MA’ya toplamda 5 Milyon Avro maddî taahhütte bulunarak
Türkiye adına girişimde yer alacağı da belirtildi. Türkiye’nin
bahsekonu girişime üye olmasıyla birlikte Türk araştırmacı-
lar bu program kapsamında açılacak olan uluslararası ortak
proje çağrılarına başvurabilecek ve projelerde konsorsiyum
üyesi olarak yer almaları durumunda araştırmalarına fon
desteği alabilecek. İlgili süreçle bu projelerden elde edilen
çıktılar sayesinde Akdeniz’deki su, gıda, tarım vb. alanlarda
karşılaşılan sorunlara ortak çözümler bulunabilecek ve bu
çözümlerin bölgesel son kullanıcılara ulaştırılması sağlana-
cak.
PRIMA kapsamında Akdeniz’deki su kaynakları ve gıda
sistemleri alanlarında uluslararası araştırma ve inovasyon
projeleri desteklenecek. Fonlanacak projeler, “Akdeniz’deki
kurak ve yarı-kurak bölgeler için sürdürülebilir su yönetimi”;
“Akdeniz’deki çevresel kısıtlar kapsamında sürdürülebilir ta-
rım sistemleri” ve “Bölgesel ve yerel gelişimde Akdeniz gıda
tedarik zinciri” başlıklarını taşıyor.
Almanya, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg,
Malta, Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Slovenya,
Portekiz, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Cezayir, Fas, Tunus ve
Türkiye olmak üzere toplam 19 ülkenin yer alacağı PRIMA
Girişimi’ne ülkelerin maddî taahhütlerine ek olarak, Avrupa
Birliği Ufuk2020 Programın’dan da 10 yıl için toplamda 220
Milyon Avro fon tahsis edilecek.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook