TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MARTEK’te Fatih Belediyesi Yenilikçi Projeleri
Geliştirme Merkezi İş Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) ile Fatih Belediyesi
Yenilikçi Projeleri GeliştirmeMerkezi (YEPGEM) arasında iş birli-
ği toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda her iki kurum-
da gerçekleştirilen çalışmalar ve yürütülen projelerin tanıtımı
amaçlandı.
TÜBİTAKMARTEKGenel MüdürüDr. Orhan Çömlek, açılış ko-
nuşmasında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinin 15 enstitü, yüzlerce
laboratuvar ve 3 bin 500 bilim insanını barındıran akademik bir
kampüs olduğuna, ayrıca teknokentte yer alan firmalara ensti-
tü laboratuvarlarını yüzde 20 indirimli kullanma imkânı sunul-
duğuna değindi.
TÜBİTAK MAM İş Geliştirme BirimYöneticisi Nuh Yılmaz, TÜ-
BİTAK Marmara Teknokentin organizasyonları en iyi şekilde ya-
pan kurum olduğunu ifade ederek TÜBİTAK olarak kendilerini
takdir ettiğini belirtti. Yılmaz, “Teknolojiden sanayiye yapılmış
olanın daha iyisini yapmak”sloganı ile çalıştıklarını ifade etti.
TÜBİTAK MAM ve yürütülen projeler hakkında kısa bir bilgi-
lendirme yapıldı. TÜBİTAK MAM Tanıtım filmi izlendi ve ardın-
dan YEPGEM Kurucu Koordinatörü Muti Rumelli açılış konuş-
masında yapmış oldukları projeleri anlattı.
Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi. İlk sunum
TÜBİTAKMarmaraTeknokent Genel MüdürüDr. Orhan Çömlek
tarafından yapıldı. Çömlek, sunumunda Teknokent ile Tekno-
kentte gerçekleştirilen ve yürütülen projeler hakkında bilgilen-
dirmeler yaptı. Sunumun ardından TÜBİTAK MAM’ın tanıtım
filmi izlendi. Tanıtım filminin ardından TÜBİTAK MAM enstitü
sunumlarına geçildi. Sırasıyla Çevre ve Temiz Üretim, Malzeme
Enstitüsü sunumu, öğle yemeği ikramından sonra BİLGEM ta-
nıtım videosu izlenerek BİLGEM sunumu gerçekleştirildi.
Sunumlardan sonra katılımcılara Kimyasal Teknoloji Enstitü-
sü, Gıda Enstitüsü, Gen ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile BİLGEM
ziyaret edildi ve katılımcılar tarafından yöneltilen sorular ce-
vaplandırıldı.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook