TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdür-
lüğü (TÜDEMSAŞ) ile TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliği ile başlatılan
“Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi ve İç Kontrol Sisteminin
Oluşturulması” aşamalarını içeren Proje’nin açılış toplantısı
TÜDEMSAŞ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan,
TÜDEMSAŞ Üst Yöneticileri ile projede görev alacak TÜDEM-
SAŞ çalışanları katıldı.
Yıldıray Koçarslan, bu projenin TÜDEMSAŞ’ın kurumsal
gelişim ve değişimine katkılarının fazla olacağını umdukla-
rını ve çok önemsediklerini ifade etti. TÜSSİDE Proje Ekibi,
proje süreçleri ve uygulama adımları hakkında detaylı bilgi
sundu.
Proje kapsamında öncelikle TÜDEMSAŞ’ın Stratejik Planı
hazırlanarak Stratejik Yönetim anlayışının kurum içinde yay-
gınlaşması hedefleniyor. Sonrasında devam edecek Süreç
Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi oluşturulması aşamaları ile
kurumun operasyonel verimliliğinin artırılması planlanıyor.
14 ay sürmesi ön görülen projenin 2018 yılının Mayıs ayı
içinde tamamlanması hedefleniyor.
“Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi ve İç Kontrol
Sisteminin Oluşturulması” Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook