TÜBİTAK Bülten / Sayı 185 - Mayıs 2017 - page 36

36
Bülten
MAYIS
2017
G ü n e y K o r e B ü y ü k e l ç i s i Y u n s o o C h o K u r u m u m u z u Z i y a r e t E t t i
TÜBİTAK TÜSSİDE ile ÇATAB (Çanakkale Tarihi Alanlar
Başkanlığı) arasında imzalanan kurumsallaşma projesi
başlatıldı. Dört ana eksende ilerleyecek projenin temel
hedefleri arasında, süreç sistematiğinin kurulması, “Or-
ganizasyonel El Kitabı ve Bireysel Performans Sistemi”nin
Güney Kore Büyükelçisi Yunsoo Cho Kurumumuz Baş-
kanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’i ziyaret etti.
Görüşmede, Türkiye ve Kore arasındaki işbirliğinden
duyulan karşılıklı memnuniyet ifade edildi. TÜBİTAK ile
Güney Kore arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğinin
Oluşturulması, “İç Kontrol Eylem Planı”nın Hazırlanması
ve İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Mali Yönetim Süreçle-
rinin yapılandırılması bulunuyor. Proje Mayıs ayı başında
Süreç Yönetimi ve İç Kontrol Eğitiminin yapılması ile de-
vam edecek.
geliştirilmesine yönelik bir çalışmanın Güney Kore Büyü-
kelçiliği aracılığıyla başlatılmasının faydalı olacağında uz-
laşıldı. Yakın zamanda başlatılacak çalışma kapsamında,
hem mevcut işbirliğinin gözden geçirilmesi hem de Gü-
ney Kore’deki muadil kuruluşlar ile yeni işbirliği olanakla-
rının görüşülmesi planlanıyor.
ÇATAB Kurumsallaşma Projesi
Açılış Toplantısı Yapıldı
Güney Kore Büyükelçisi Yunsoo
Cho Kurumumuzu Ziyaret Etti
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook