TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi, Çanakkaleli çocuk-
lara tanıtım amacıyla açılıyor. TURMEPA eğitimlerinin de dâ-
hil olduğu 1 günlük etkinlik süresince çocuklara araştırma
gemisi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tanıtılacak
ve yapılmakta olan deniz araştırmaları anlatılacak. Bu kap-
samda gemi tanıtımı için hazırlanan film de katılımcılara
izletilecek.
Çanakkale Boğazı ekosistemine dair geniş kapsamlı eği-
tim programı
Çanakkale’nin Merkez, Lapseki, Eceabat, Gelibolu, Gök-
çeada ve Bozcaada ilçelerinde gerçekleştirilecek projenin
temel amacı, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli geçiş yol-
larından biri olan Çanakkale Boğazı’nın karadan ve özellikle
insan kaynaklı tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çek-
mek ve bu konuda toplumda farkındalığı artırmak. Özellikle
Boğaz’a doğrudan etkisi olan kişilere birebir uygulanması
amaçlanan projenin hedef kitlesini üniversite öğrencileri,
balıkçı kooperatifleri, yerel yönetimler, özel sektörden üst
düzey isimler, turizm sektörü çalışanları oluşturuyor. Bu
çerçevede, projenin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fa-
kültesi akademisyenlerinden oluşan Eğitim Danışma Kuru-
lu, eğitim konseptlerinin mümkün olduğunca gerçek hayatı
yansıtan bir formatta geliştirilmesine yönelik bir eğitim seti
hazırladı.
Yerinde eğitimler, toplu eğitimler ve kongreler şeklinde
aşamalandırılan proje ile öğrenilenlerin içselleştirilmesini
sağlamak hedefleniyor. Yetişkinlere uygulanacak eğitimle-
rin etkisinin belirlenmesi amacıyla, tüm katılımcılara ölçme
ve değerlendirme testleri uygulanacak ve proje sonunda
TURMEPA tarafından yayınlanacak.
Eğitim setleri; Çanakkale deniz ekosisteminin günümüz-
deki durumu ile ilgili insanları aydınlatmak, yasak, yanlış ve
aşırı avlanmanın insan yaşamına yapacağı olumsuz etkilere
dikkat çekmek, atıkların doğru ve etkili bir şekilde ayrıştı-
rılma yollarını öğretmek, temiz ve hijyenik bir deniz ve kıyı
şeridinin turizm sektörüne getireceği olumlu etkileri gös-
termek gibi konuları kapsıyor. Bölgedeki eğitim döngüsü,
öncelikli olarak Çanakkale’deki ilçelere projeyi tanıtmak,
görseller sergileyerek ilgi toplamak ve bilinirlik oluşturmak-
la başlayacak. Eğitimler ise iş yerlerine ve hedef kitle mekân-
larına gidilerek verilecek.
Proje kapsamında bir blog sayfası oluşturulacak, yerel
medya ve yönetimler ile işbirliği yapılarak projenin ve De-
nizTemiz marka bilinirliğinin oluşturulması sağlanacak. Pro-
je, etkinlik ve kampanyalar ile de desteklenecek.
Oşinografik araştırmalar için tasarımlanan TÜBİTAK MAR-
MARA Araştırma Gemisi Türkiye’de inşa edilerek 1 Temmuz
2013 tarihinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafın-
dan işletmeye alınmıştır. Orta büyüklükte ve bölgesel sınıf
bir oşinografik araştırma gemisi olan TÜBİTAK MARMARA;
su kolonunda iletkenlik, sıcaklık ve derinlik ölçme sistemi
(CTD), çoklu su örnekleyicisi, çok ışınlı derinlikölçer, akıntıöl-
çer, yandan taramalı sonar, deniz tabanı kesit görüntüleyici
gibi temel oşinografik, hidrografik ve batimetrik cihazlarla
donatılmıştır. Araştırma gemisi sahip olduğu güncel dona-
nımı ve tahditsiz sefer bölgesi ile Türkiye denizlerinde ve
uluslararası sularda bilimsel araştırmalar yaparak deniz kir-
liliğinin izlenmesi ve deniz çevresinin korunmasına yönelik
önemli veriler sağlamaktadır. Gemide bulunan genel amaçlı
ıslak laboratuvar, kuru laboratuvar ve inkubasyon labora-
tuvarında denizden alınan numuneler kısa sürede ve gemi
şartlarında analiz edilebilmektedir. Gemi, 12 gemiadamı ve
11 araştırma personeli ile 10 gün boyunca kesintisiz sefer
yapabilmektedir. Ayrıca gemi şartlarında eğitim, bilimsel or-
ganizasyonlar ve toplantılar yapılabilmektedir.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook