TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 32

32
Bülten
AGUSTOS
2016
ARDEB’in Desteklediği Projeyle, Yüz ve Kol Nakli Yapılmış Hastaların
Rehabilitasyonu Hızlandırılacak
Yüz ve kol nakli yapılan hastaların günlük hayata adap-
tasyon ve rehabilitasyon sürecini yeniden şekillendirerek
hastanın uyum süresini kısaltmak ve hastaları günlük akti-
vitelerini mümkün olduğunca hızlı ve başarılı bir şekilde ya-
par hale getirebilmek için Akdeniz Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Akde-
niz Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğiyle yürütülen projeye,
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
tarafından destek verildi.
Projenin yürütücülerinden Akdeniz Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Elektik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğ-
retim üyesi Doç. Dr. Ömer Halil Çolak, “Yüz ve Kol Transp-
lantasyonlarında ve Travma Hastalarında Fonksiyonel
Hareketlerin Elektriksel Uyarılar ile Geliştirilmesi” başlıklı
projelerinde, yüz ve kol nakli yapılan hastaların günlük ha-
yata daha çabuk uyum sağlamalarını ve rehabilitasyon süre-
cini kısaltmayı amaçladıklarını söyledi.
Yaygın olarak yapılan organ nakillerinin yanı sıra, son yıl-
larda ülkemizde yüz ve kol nakillerinin de yapılmaya baş-
landığını ve bu konuda büyük adımlar atıldığını ifade eden
Doç. Dr. Ömer Halil Çolak, “Başarılı şekillerde gerçekleştiri-
len nakil operasyonları sonucunda hastaların günlük hayata
adaptasyonu, operasyonlardan sonra devam eden süreçte
hastaların rehabilitasyon sürecinin başarısına bağlıdır. Bu
süreci, rutin rehabilitasyon süreci içerisinde değil de, kendi-
ne özgü özelliklere sahip yeni bir rehabilitasyon prosedürü
ile şekillendirilerek hastanın adaptasyon süresini kısaltmak
ve hastaları günlük aktivitelerini mümkün olduğunca hızlı
ve başarılı bir şekilde yapar hale getirebilmek bu çalışmanın
temel motivasyonunu oluşturmuştur” dedi.
Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen
operasyonla Ocak 2012, Mayıs 2012 ve Temmuz 2013 tarih-
lerinde tam yüz nakli yapılan üç erkek olgu, 2010 yılında çift
kol nakli yapılan bir erkek olgu ve 2010 yılında sol kolunu
omuzdan kaybeden ve kol replantasyonu yapılan 13 yaşın-
da bir kız olgunun, çalışmadaki hasta grubunu oluşturdu-
ğunu belirten Doç. Dr. Çolak, proje ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Çalışma dört temel nokta üzerine inşa edildi. Bunlardan
birincisi sağlıklı gönüllülerde kol için belirlenen 24 hareketin
ve yüz için belirlenen 6 primer ve 6 duysal hareketin hangi
kas gruplarıyla hangi frekans bölgelerinde gerçekleştiğinin
tespiti, ikinci olarak bu hareketleri hasta grubun gerçekleş-
tirebilme düzeyi ve zayıf olduğu noktaların tespiti, üçüncü
olarak ortaya konan farklılıkları giderebilecek yeni bir reha-
bilitasyon sürecinin tanımlanması ve dördüncü olarak da bu
tanımlanan rehabilitasyon sürecinin hastanın iyileşmesine
olan katkısının tespitidir.”
D e s t e k l e G e l e n B a ş a r ı
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook