TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM Stajyer Yaz Okulu Eğitimi
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi İftarda Buluştu
TÜBİTAK MARTEK İdare ve Kuluçka Binasına Firmalardan Yoğun İlgi
Temel Bilimler raştırma Enstitüsü’nün düzenlediği, TÜBİ-
TAK BİLGEM Stajyer Yaz Okulu Eğitim Programı, 1 – 3 Ağus-
tos 2016 tarihleri arasında Yılmaz Tokad Konferans Salonun-
da gerçekleştirildi.
TBAE Müdürü Bilal Kılıç tarafından yapılan açılış konuşma-
sında, BİLGEM ve benzeri kurumların, Türkiye’nin bugününe
ve yarınına ne kadar önemli katkıları olduğu vurgulandı.
Programa Gebze ve Ankara’dan yaklaşık 55 stajyer (üni-
versite öğrencisi) katıldı. Program genelinde BİLGEM’e bağlı
birimlerin tanıtımı ve yapılan projeler hakkında genel bil-
giler verildi. Stajyerlere rehberlik eden BİLGEM çalışanları-
na “Oryantasyon Eğitimi”, Bilgi Sistemleri ve Tesis Güvenlik
Yöneticisi Sezer Pal tarafından verildi. BİLGEM’in geliştirdiği
ürünlerin tanıtımı İş Geliştirme Yöneticisi Alper Ay tarafın-
dan yapıldı.
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde bulunan MAM, BİLGEM,
UME, TÜSSİDE ve MARTEK personeli iftarda bir araya geldi.
Gebze Yerleşkesi’nde düzenlenen gelenekselleşen iftara
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in yanı sıra, TÜBİTAK
Genel Sekreteri, MAM, BİLGEM, UME, TÜSSİDE ve MARTEK
Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürleri ve tüm kurumların
Enstitü Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Birim Yöneticileri ile
yerleşke çalışanları katıldı. İftar yemeğine ayrıca Gebze Ti-
caret Odası Başkanı Nail Çiler ve Gebze İlçe Müftüsü Şaban
Apaydın da katıldı.
Güzel bir ortamda gerçekleşen iftar yemeğinde konuş-
ma yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, huzurlu
ve mutlu çalışma ortamımızın TÜBİTAK ailesine büyük güç
katacağına değinerek, tüm TÜBİTAK ailesinin Ramazan Bay-
ramı’nı kutladı.
Yapımı Hızla DevamEdenTÜBİTAKMARTEK İdare ve Kuluçka
Binası Ar-Ge Firmalarına kapılarını açtı, ön protokoller başladı.
18 Aralık 2015 tarihinde temel atma töreni gerçekleşen
ve bu yıl içerisinde hizmete girecek şekilde inşası süren
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) İdare ve Kuluçka
Binası’nda kiralanabilecek alanların %50’si kiralandı. Birkaç
ay içerisinde tamamlanarak hizmete girecek olan TÜBİTAK
Marmara Teknokent İdare ve Kuluçka Binası’nda 28 bin met-
re kare kapalı alan, 550 kişilik konferans salonu, 7 bin metre
kare gezilebilir açık teras, iki adet 500 metre kare iç bahçe,
çok amaçlı salonlar, kafeterya, sosyal alanlar ve 250 araç ka-
pasiteli açık otopark yer alıyor. TÜBİTAK MARTEK İdare ve
Kuluçka Binası’na kiralama talebi yoğun olduğu için ön pro-
tokol imzalanarak yer verilmeye başlandı.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook