TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 28

28
Bülten
AGUSTOS
2016
A ç ı k K a p ı U y g u l a m a s ı A r - G e P o t a n s i y e l i n i Y u k a r ı T a ş ı y a c a k
Açık Kapı Uygulaması
Ar-Ge Potansiyelini Yukarı Taşıyacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Marmara Araştırma Merkezi (MAM) “Açık Kapı” uygulamasıyla,
özel sektörle daha yakın işbirlikleri kurarak, MAM bünyesinde
oluşturulan bilgi ve teknoloji birikiminin özel sektöre daha et-
kin transferini sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda ortak Ar-Ge
ekosistemi oluşturabilmek içinuyumlu işbirliği yöntemleri üze-
rinde çalışılarak‘Açık Kapı’uygulaması geliştirildi.
Açık Kapı uygulamasında, firmalar basit ve anlaşılır bir anketi
doldurarak Ar-Ge konusunda işbirliği yapmak istedikleri konu-
ları TÜBİTAK MAM Enstitülerine iletebilecekler. Toplanan veri-
ler sınıflandırılarak, ilgili araştırma enstitüleriyle paylaşılacak
ve ihtiyaçlarına göre firmalarla iletişime geçilecek. Uygulama
ile birbirini tamamlayacak nitelikte proje yapan firmalar tespit
edilerek, kendi aralarında işbirlikleri kurmaları desteklenecek,
böylece çok ortaklı ve çok disiplinli Ar-Ge işbirliği kültürünün
yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacak.
MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu, Açık Kapı uygu-
lamasıyla, firmalar dahaiyisimumkun.com veya mam.tubitak.
gov.tr adreslerinde yer alan bilgi formunu doldurarak, Ar-Ge ve
inovasyon alanında ihtiyaç duydukları hizmeti TÜBİTAK MAM
ile paylaşabilmektedir. TÜBİTAK MAM bünyesinde sektöre ve
ihtiyaca göre sınıflandırılan formlar sayesinde, araştırma ensti-
tüleri firmalarla ihtiyaçlarına göre iletişime geçmektedir. Böyle-
likle benzer alanlarda çalışan ya da birbirini tamamlayıcı ürün/
süreç geliştiren firmalarınbir araya getirilmesi ve çok ortaklı Ar-Ge
işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmektedir”dedi.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook