TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Ulusal Bilim Teknoloji Yenilik Stratejisi 2011-2016 belge-
sinde ülkemiz öncelikli alanları tanımlamış ve güçlü olduğu-
muz ve hedef odaklı desteklerin verildiği alanları; Otomotiv,
BİT, Makine İmalat olarak belirlemiştir. İvme kazanmamız
gereken ve ihtiyaç odaklı desteklerin verildiği alanları ise;
Enerji, Gıda, Su, Savunma, Uzay, Sağlık olarak belirlemiştir.
Programın destek özelliklerine baktığımızda; desteğin
bütçe sınırı ve süre sınırı her çağrı için duyurularda belirtil-
mektedir. Proje harcamalarında büyük kuruluşlar için %60
hibe destek, KOBİ’ler için %75 hibe destek sağlanır. Ayrıca
proje bütçesinin %10’u kadar genel gider desteği verilir.
Özel sektörün büyük ilgi gösterdiği programda, ilk olarak
2012 yılında 22 çağrıya çıkılmış olup;2016 yılının ilk yarısın-
da açılan 21 çağrıyla birlikte BİT, Enerji, Gıda, Makine İmalat,
Sağlık, Otomotiv öncelikli alanlarında ve ayrıca bilim Kurulu
kararı ile Tekstil alanında toplam 144 çağrıya çıkmıştır.
Bugüne kadar kapanan çağrılar kapsamında toplambin 685
proje başvurusu alındı. Toplamda 284 şirkete hibe destek
sağlandı, 2016 Temmuz ayı sonu itibari ile program kapsa-
mında aktarılan hibe destek tutarı toplam 193 Milyon TL
(2016 sabit fiyatları ile). Yine aynı dönem için desteklenen
projeler kapsamında oluşturulan ArGe hacmi ise yaklaşık
280 Milyon TL (2016 sabit fiyatları ile).
Program kapsamında en çok BİT öncelikli alanında başvu-
ru alındı. BİT öncelikli alanında alınan başvuru sayısı 394’tür.
1511 proje başvurularının yaklaşık %23’ü BİT öncelikli ala-
nında yer almakta.
2016 yılında Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliş-
tirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında
kullandırılması öngörülen destek bütçesi yaklaşık 85 Milyon
TL olarak belirlenmiştir.
Program kapsamında; her yıl Mart ve Eylül aylarında çağ-
rıya çıkılması planlanmaktadır. Ancak gerçekleşmeler çağrı
başlıklarına göre güncellenebilmektedir.
2017 yılı çağrı takvimine göre açılacak çağrıların; BİT,
Makine İmalat, Otomotiv, Sağlık, Enerji, Gıda, Su öncelikli
alanları kapsamında olması planlanmaktadır. Çağrı takvimi;
adresinde “çağrı planı “ bö-
lümünden takip edilebilir.
1511-SUA-ARTM-2016-1
Su Kalitesi İzleme/Kontrol Cihaz ve Sistemlerinin Geli tirilmesi
SU
1511 Öncelikli Alanlar ArGe Destek Programına ait
çağrı konu ve kapsamları belirlendi.
Bilgi edinmek için:
Çağrı Kapanış: 2
EYLÜL 2016
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook