TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
San-Francisco’da düzenlenen Global Forum’da hem çeşitli
aktivitelere katılıyor hem de diğer ülke ekipleri ile yarışma
olanağı buluyor.
Türkiye ayağını, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Prog-
ramları Başkanlığı’nın (TEYDEB) koordine ettiği programa,
geçen iki yılki kategoriler olan “Yenilenebilir Enerji”, “Enerji
Verimliliği”, “Atıktan Enerji Üretimi” ve “Su Verimliliği” alanla-
rına ek olarak bu yıl “Yeşil Binalar” kategorisi de dâhil edili-
yor. GCIP’e bu kategorilerde faaliyet gösteren ve/veya pro-
jeler üreten tüm KOBİ’lerin yanında, bu alanda yenilikçi bir
fikri olan, bir ürün geliştirmeye çalışan ve/veya geliştirdiği
ürünü pazara ulaştırmaya çalışan tüm girişimciler, öğrenci-
ler, araştırmacılar ve akademisyenler de başvurabiliyorlar.
GCIP2016BaşvuruAşaması veKatılımcı Profili
“Sürdürülebilir Bir Dünya için Gelişerek Büyüyoruz”teması
ile lanse edilmekte olan programın 2016 çağrısının başvu-
ruları 21 Mart-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında
.
cleantechopen.org adresinden elektronik olarak kabul edil-
di. Yapılan başvurular düzenlenen çeşitli panellerde akade-
misyen, iş dünyası temsilcisi, yatırımcı ve seri girişimcilerden
oluşan uzmanlar tarafından değerlendirildi ve 27 proje yarı
finalist olarak programa devam etmeye uygun bulundu.
Yarı finalist takımların ilan edilmesinin ardında Haziran
ayında İstanbul ve Ankara’da düzenlenen National Aca-
demy (Ulusal Akademi) etkinliği ile hızlandırıcı süreç başla-
dı. Süreç içinde takımlar haftada iki gün online düzenlenen
webinarların yanı sıra US-The Cleantech Openmentoru olan
Paul De Give’in İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir hafta süren
uluslararası mentorluk seansları ile projelerini geliştirme im-
kanı buldular.
Program bundan sonra Ağustos ayı sonunda tekrarlana-
cak Uluslararası Mentorluk seansları ve Eylül ayı başında
gerçekleşecek Business Clinic (İş Kampı) ve Mock Judging
(Deneme Jürisi) etkinlikleri ile devam edecek.
Takımlar bu eğitim etkinliklerinin ardından Ekim ayında
yarı final ve final jürisi karşısına çıkacaklar.
ProgramFinali veÖdüller
Program sonunda birinci seçilen takım 50.000 TL olan
Ulusal Birincilik Ödülünü, ikinci seçilen takım 25.000 TL İkin-
cilik Ödülünü almaya ve Silikon Vadisi’nde senede bir kez
gerçekleşen Global Forum’da ülkemizi projeleri ile temsil
etmeye hak kazanacaklar. Aynı zamanda Global Forum’un
sunduğu küresel yatırımcılar, iş çevreleri ve uluslararası
mentorlar ile tanışma ve küresel platformda diğer ülke bi-
rinci ve ikincileri ile yarışma fırsatını da yakalayacaklar.
Ulusal Birincilik ve İkincilik ödülleri dışında 3. ve 4. olan ta-
kımlar da 25,000 TL değerindeki Üçüncülük ve Dördüncülük
Ödülünün sahibi olacak.
Bunların dışında başarılı takımlara Bakanlık Özel Ödülü,
Kadın Girişimci Ödülü, Halkın Seçimi Ödülü, Yılın Genç Giri-
şimcisi Ödülü, Sürdürülebilirlik ve Başarılı Mezun Ödülü gibi
ödüller sunuluyor.
Mezunlar
Mezunlar için; yatırımcı ve müşteriye ulaşım faaliyetlerin-
de amaçlanan, sadece GCIP paydaşlarının iletişim ağları ile
girişimcilere direkt müşteri ve/veya yatırımcı bulması değil
fakat temiz teknoloji iş fikrinin gerçekleştirilmesinde yasal
veya mevzuat ile ilgili eksiklikler olması halinde bunların gi-
derilmesini sağlamaktır.
Yasal dayanağı olan ancak uygulama pratiği henüz tec-
rübe edilmediğinden başvuru/onay makamı ve süreci hak-
kında girişimcilerin bilgi sahibi olmadığı çeşitli konularda
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının tecrübe ve yol gösteri-
ciliğinden girişimcilerin faydalandırılmasının sağlanması da
amaçlanmaktadır. Ayrıca, işin doğası gereği müşterisinin,
en azından ilk uygulamalarında, doğrudan kamu olduğu ve
kamu yararı gözetilen projelerin gerçekleştirilmesinde bu
girişimlerin desteklenmesi imkânları araştırılıyor.
Program hakkında daha ayrıntılı bilgilere
antechopen.org adresinden ulaşılabilir.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook