TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Doç. Dr. Çolak, “Kol Grubu Hastaları”ndaki çalışmaya 1 kol
nakil ve 1 kol replantasyon hastasının katıldığını; hastaların
24 hareket üzerinde hareket yeteneklerinin test edildiğini
ve zayıf noktaların belirlendiğini, bu hastalardan kol replantas-
yonhastasının rehabilitasyon sürecinedahil edildiğini anlattı.
Doç. Dr. Çolak, “Yüz Grubu Hastaları”nda, 3 tam yüz nakil
hastasının 6 primer (notral, kaş kaldırma, diş gösterme, ıslık,
göz kapama, dişleri sıkma) ve 6 duysal hareket (mutluluk,
üzüntü, korku, nefret, şaşırma, kızgın) için hareket yetenek-
lerinin ve zayıf noktalarının belirlendiğini, bunlardan ikisi-
nin rehabilitasyon sürecine katıldığını söyledi.
Yapılan analizler sonucunda, hastaya ve harekete özgü,
hastanın hareketi elektriksel uyarımlar sırasında yapmasını
sağlayan ve bu şekilde hastanın öğrenme aktivitesinin de
devamını sağlayan bir bilişsel rehabilitasyon süreci tasar-
landığını dile getiren Doç. Dr. Çolak, “Bilişsel rehabilitasyon
süreci sonucunda yüz nakil hastalarının mimiklerinde geliş-
meler tespit edildi. Özellikle rehabilitasyon öncesi süreçte
aktivite olmayan kanallarda aktivite oluşumu ve mevcut ak-
tivitede artış ve yüksek frekanslarda kas aktivitesinin başla-
dığı tespit edildi. Kol replant hastasında rehabilitasyon son-
rasında kanallarda aktivitenin arttığı ve yüksek frekanslarda
aktivitenin başladığı görüldü. Tasarlanan bilişsel rehabilitas-
yon süreci sonunda beş yıl önce replantasyonu yapılan has-
tanın parmak hareketlerinin ilk defa geri geldiği ve hareket
yeteneklerinde artışın olduğu belirlendi” dedi.
Çalışma, Yeni Bir Projeye de Işık Tuttu
Doç. Dr. Çolak, bu projede elde edilen bulguların ve ça-
lışma sürecinin, beyin plastisitesinin araştırılması ve beyin
plastisitesi odaklı bir rehabilitasyon sürecinin tanımlanması
ile ilgili yeni bir proje önerisine ışık tuttuğunu belirtti. Ko-
nuyla ilgili bir SCI özet yayının “Clinical Neurophysiology”
dergisinde yayınlandığını ve bir yayının da dergide değer-
lendirilme sürecinde bulunduğunu, iki uluslararası dergi ya-
yınının yazım aşamasında olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ço-
lak, konuyla ilgili yazılan bir bildirinin 2015 yılında yapılan
“Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi”nde sözlü sunum birin-
cilik ödülü kazandığını belirtti. Doç. Dr. Çolak, iki uluslararası
ve beş ulusal sempozyumda çalışmanın farklı noktalarının
sunulduğunu, iki lisansüstü tezinin tamamlandığını ve bir
lisansüstü tez çalışmasının devam ettiğini söyledi. Doç. Dr.
Çolak, Proje sırasında tasarlanan ve iki tam yüz nakil hasta-
sında ve bir kol replant hastasında oldukça başarılı sonuçlar
elde edilmesini sağlayan bilişsel rehabilitasyon sürecinin
yeni nakil hasta grupları, yüz ve el travma hastaları ve kas
aktivitesinin azaldığı diğer nörodejeneratif hastalık grupları
içinde tedavi sürecine ışık tutacak ve hızlandıracak nitelikte
olduğunu kaydetti.
Proje Ekibi
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elek-
tronik Mühendisliği Bölümü ve Akdeniz Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde yürütülen bu multidisipliner çalışmaya altı
öğretim üyesi, üç lisansüstü ve bir lisans bursiyeri aktif ola-
rak destek verdi. Sinir Bilim, Nöro-Rehabilitasyon ve Biyo-
medikal Sinyal Analizleri konusunda çalışmalarda bulunan
Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölü-
mü öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Halil Çolak tarafından yürü-
tülen proje, transplantasyon operasyonlarını gerçekleştiren
ve hastaların çalışma içerisinde takibini ve koordinasyonu-
nu sağlayan Akdeniz Üniversitesi, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ömer Özkan
ve Doç. Dr. Özlenen Özkan, hastaların operasyon öncesi ve
sonrası klinik muayeneleri gerçekleştiren ve tüm çalışma
boyunca hem yeni fikirlerin oluşmasında hem de kayıt alma
süreçlerinde destek olan Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Ana-
bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hilmi Uysal, EMG sinyalle-
rinin analizi konusunda yaptığı çalışmalarla Akdeniz Üniver-
sitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Övünç Polat, kayıt ve veri toplama süreçlerin-
deki destekleriyle yine aynı bölüm öğretim üyesi Yrd. Doç.
Dr. Refik Sever’den oluşan proje ekibiyle tamamlandı. Ayrıca
Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölümünden
Çağdaş Topçu, Arzu Akgül ve Merve Bedeloğlu lisans üstü
bursiyeri olarak ve yine aynı bölümden Ela Naz Döğer lisans
bursiyeri olarak çalışmanın tüm aşamalarına destek oldular.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook