TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Daha İyisi Mümkün”
“Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezlerinden TÜBİTAK Mar-
mara Araştırma Merkezi (MAM) olarak,‘daha iyisi mümkün’slo-
ganıyla, teknolojik yetkinliğimizi her gün bir adım daha ileriye
taşıyoruz” diyen Doç. Dr. Tunaboylu, “Odağımızda, kamu ve
özel sektörümüze yönelik Ar-Ge işbirlikleri ve uluslararası dü-
zeyde rekabetçi ürün ve hizmetler geliştirmek yer alıyor.
TÜBİTAK MAM olarak, geliştirdiğimiz milli Ar-Ge projelerinin
yanı sıra ülkemiz özel sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda
yoğunlaştırdığımız ortakAr-Ge’ye yönelik girişimlerimizleülke-
mizinuluslararası rekabet edebilirliğinekatkı sağlamayı amaçlı-
yoruz. Bünyemizdeki yedi araştırma enstitümüzde enerji, gıda,
malzeme, yer ve deniz bilimleri, kimyasal teknolojiler, çevre ve
temiz üretim ile gen mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarında
faaliyet gösteriyoruz. Geliştirdiğimiz milli teknolojiler, yaş or-
talaması 30 olan ve %50’den fazlası doktoralı 900’ün üzerinde
personelimiz tarafından hayata geçiriliyor”diye konuştu.
“AçıkKapıdan400’ünÜzerinde FirmaGeçti”
Özel sektörün yetersiz kaldığı alanlarda ya da yurt dışından
temin etmeleri gereken hizmetler konusunda özel sektörle
işbirliği yaparak, sahip olduğumuz bilgi ve teknoloji birikimini
özel sektöre etkin bir şekilde transfer etmeyi amaçladıklarını
ifade edenDoç. Dr. Tunaboylu, MAM’ın enerji, gıda, kimya, gen
mühendisliği, malzeme, çevre ve yer bilimleri gibi ülkemiz için
kritik alanlarda 43 yıllık bilgi birikimine sahip olduğunu, bu biri-
kiminözel sektörümüze aktarılması içingeçtiğimiz aylardaAçık
Kapı uygulamasını başlattıklarını belirtti. Doç. Dr. Tunaboylu,
“Özellikle de ekonomimizin belkemiğini oluşturan KOBİ’leri-
mize sunulacak teknoloji transferi hem KOBİ’lerimizin Ar-Ge
potansiyelini yukarı taşıyacak, hem de büyümeye doğrudan
katkı sağlayacaktır. Uygulamamız açıldığı günden bugüne özel
sektörden yoğun ilgi görmekte, yalnızca ilk üç günde 250 firma
TÜBİTAK MAM ile ortak Ar-Ge yapabilmek için uygulamamıza
dahil olmuştur. Şu an bu rakam 400’ün üzerindedir. Şunu vur-
gulamam gerekir ki, TÜBİTAK MAM olarak özel sektörümüzün
rakibi değil, ulusal öncelikler doğrultusunda onları tamamla-
yan ve güçlendiren bir yapıyız. Temel faaliyet alanlarımız ulu-
sal Ar-Ge ve yenilik önceliklerimiz ve sanayimizin ihtiyaçlarıyla
paraleldir. Örneğin, TÜBİTAK MAM olarak yürüttüğümüz Na-
noteknoloji Kümelenmesi’nde enerjiden otomotive, sağlıktan
tekstile farklı sektörlerde faaliyet gösteren 81 firma, sanayimize
nanoteknoloji alanında yüksek katma değerli ürünler sunmak
amacıyla bir arada çalışmakta ve bilgi ve teknoloji paylaşımı
yapmaktadır. Yalnızca geliştirdiğimiz teknolojinin özel sek-
töre aktarılması değil, özel sektörün kendi içinde işbirlikleri
oluşturmasını tetiklemek de hedeflerimiz arasında yer al-
maktadır” dedi.
“MillileştirmeyeÖzel ÖnemVeriyoruz”
İthal ettiğimiz ürün ve hizmetleri yurt içinde üretmemizin,
rekabetçi olması koşuluyla Türkiye gibi ülkeler için doğru bir
büyüme stratejisi olduğuna değinen Doç. Dr. Tunaboylu, şun-
ları söyledi: “TÜBİTAK MAM olarak da millileştirme konusuna
özel önem veriyoruz; Elektrikli Lokomotif, Milli Rüzgar Türbini
ve Milli Grip Aşısının da aralarında yer aldığı pek çok kritik tek-
nolojiyi TÜBİTAK MAM’da yerli imkanlarla geliştiriyoruz. Ürün
geliştirmenin yanında, TÜBİTAK MAM tarafından sunulan en-
düstriyel test ve analiz hizmetlerimiz de ortak Ar-Ge’nin bir di-
ğer bileşenidir. Uluslararası akreditasyon belgesine sahip yedi
enstitümüzdeki 213 laboratuvarda yurt içine yılda 55 bin analiz
hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetlerin yurt içinde sunulması, özel
sektörümüze önemli fiyat avantajı sağlarken, kaynaklarımızın
da ülke içinde kalmasına katkı sağlamaktadır. Endüstriyel test
veanalizhizmetlerimiz yalnızcayurt içindendeğil yurt dışından
da talep görmektedir. TÜBİTAK MAM olarak Avrupa ve Afrika
kıtasındaki ülkelere de bin 200 farklı endüstriyel test ve analiz
hizmeti sunuyoruz. 2015 yılı sonundan itibaren özellikle Almanya
ve Tanzanya’dan endüstriyel test ve analiz hizmetleri alanında ta-
lepler almaya başladık, ayrıca 28 ülkeyle de görüşmelerimiz sür-
mektedir. Yurt dışına sağladığımız test ve analiz hizmetlerinin, Ar-
Ge işbirliklerimizi de artırmasını bekliyoruz. Böylelikle ülkemizin
cari açığının kapanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.”
“DünyaHızla Endüstri 4.0DevrimineHazırlanıyor”
TÜBİTAK MAM tarafından sağlanan hizmetlerin önemli bir
kısmının, ülkemizde başka kurumlarca sunulmadığına dikkat
çeken Doç. Dr. Tunaboylu, “Örneğin, Yer ve Deniz Bilimleri Ens-
titümüzde önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek ‘Karbon 14
Laboratuvarı’, Ortadoğu ve Balkanlar’daki tek Karbon 14 ile yaş
tayini altyapısı olmasının yanı sıra dünyadaki çoğu örneğinden
de teknoloji olarak üstündür. Laboratuvarda, kömürleşmiş bit-
kiler, ağaçlar, kemik ve diğer örneklerden radyokarbon tarihle-
me ile yaş tayini yapılabiliyor. Çok farklı alanlarda uygulaması
olan bu yöntem ile örneğin geçmişte bir fay hattında hangi
aralıklarla depremmeydana geldiğini ya da eski bir eserin yaşı-
nı tayin edebiliyor, aynı şekilde ilaçların vücudumuzdaki seyrini
takip edebiliyoruz. Bunun gibi firmalarımızın kendi başlarına
yapamayacakları ya da yapmalarının çok maliyetli olduğu bir-
çok hizmeti, milli teknoloji olarak kendilerine sunuyoruz. Mil-
letlerin egemenlik alanlarının sınırlarını geçmişte olduğu gibi
sahip oldukları toprakların sınırları ya da ordularının gücü be-
lirlemiyor. Petrol gibi doğal kaynakların bile dünya politikasını
etkileme gücü gün geçtikçe azalıyor. Dünyanın hızla Endüstri
4.0 devrimine hazırlandığı bir çağda artık gücünüz bilginiz
ve bu bilgiyle ürettiklerinizdir. Bizler de TÜBİTAK MAM olarak
1972’den beri hayata ve ülkemize değer katacak her türlü yeni-
liği meydana getirmenin çalışması içerisindeyiz”dedi.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook