TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 34

34
Bülten
AGUSTOS
2016
Temiz Teknolojiler Girişimcilik
Programı 3. Yılında
Global Cleantech Innovation Programme (GCIP), Birleşmiş
Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından Tür-
kiye’de, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde
ve TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde 2014 yılında beri yürütülmek-
tedir. Başlangıçta üç sene olarak planlanan proje bir sene
uzatma alarak 2017 senesi sonuna kadar sürmesi kararlaş-
tırılmıştır. Projenin ikinci fazı üzerinde ise çalışmalar devam
etmektedir.
“Gelecek Vaat Eden Temiz Teknoloji İş Fikirlerini arıyor,
kaynak sağlıyor ve teşvik ediyoruz” sloganı ile Türkiye’nin
de aralarında bulunduğu yedi ülkede sürmekte olan prog-
ramda, başta Eğitim ve Mentorluk destekleri olmak üzere,
Tanıtım ve Sermayeye Ulaşım kilit aktiviteleri ile ülkemizde-
ki temiz teknoloji girişimleri destekleniyor.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Kal-
kınma Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştir-
me ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfı da (TTGV) ulusal diğer paydaşlar
olarak yer alıyor.
Türkiye’deki 3. yılında da temiz teknoloji girişimlerini des-
teklemeye devam eden GCIP Türkiye, kamu ve özel sektör
destekli yürütülmekte olan çok sayıda girişimcilik programı
içinde 2014 yılından bugüne oluşturduğu çeşitli iş birlikle-
ri ve girişimcilik ekosistemine yaptığı katkılarla öne çıkıyor.
Bunun yanı sıra girişimcilerin hem ulusal ve uluslararası are-
nada yer almalarına olanak sağlıyor.
Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki farklı aşamada yü-
rütülen ve içeriğinde bir de yarışma barındıran GCIP’te, bu
kapsamda, başarılı ekipler Global Girişimcilik Haftasında
T e m i z T e k n o l o j i l e r G i r i ş i m c i l i k P r o g r a m ı 3 . Y ı l ı n d a
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook