TÜBİTAK Bülten / Sayı 176 - Ağustos 2016 - page 36

36
Bülten
AGUSTOS
2016
T Ü B İ T A K B İ L G E M S t a j y e r Y a z O k u l u E ğ i t i m i
TÜBİTAK’tan İki Yurtdışı Çağrısı
Türkiye-İspanya EUREKA Çağrısı ve Türkiye-Slovenya İkili
İşbirliği Çağrısı Açıldı
Türkiye ve İspanya arasındaki işbirliğinin artırılması ve iki ül-
kedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA Programı
kapsamında desteklenmesi için açılanTürkiye ve İspanyaOrtak
Proje Çağrısı’na son başvuru tarihi olarak 6 Ekim 2016 belirlen-
di. EUREKA Programı’nın amaçları doğrultusunda ticarileşme
potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin geliş-
tirilmesine yönelik, her iki ülkeden en az birer kuruluşun katıl-
masıyla oluşturulacak projeler, bu çağrı kapsamında EUREKA
çerçevesinde desteklenecek. Bu çağrıda aşağıdaki teknoloji
alanları öncelikli olmak üzere tüm alanlarda oluşturulan EU-
REKA projeleri Türkiye – İspanya ortak çağrısına sunulabilecek:
Elektronik, Bilişim ve Telekom Teknolojileri; Endüstriyel İma-
lat, Makine, Malzeme ve Ulaşım; Tarım ve Deniz Kaynakları;
Enerji Teknolojileri; Otomotiv; Tekstil.
SlovenyaAraştırmaKurumu (ARRS) İle İkili İşbirliği Çağrısı
Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanla-
rının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Sloven araştırma
kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile“proje ortağı”olarak an-
laşmaları gerekiyor. Türkiye’deki proje ortaklarının proje öneri-
lerini, 2508 kodlu programın proje öneri formunu doldurarak
incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Sloven proje ortaklarının ise AR-
RS’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak ARRS’ye
teslimetmeleri gerekiyor.Tek taraflı başvurular kabul edilmiyor.
Ortak projelerin üç yılı aşmayacak şekilde düzenlenmesi ge-
rekiyor. Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanı-
yor. Bir proje kapsamında tek tarafa yapılan seyahatlerin süre-
sinin, yılda 60 günü geçmemesi gerekiyor.
Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önermek
isteyenler başvurularını uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ya-
pabilirler.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook