TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 8

8
Bülten
ARALIK 2015
Türkiye - Katar Arasında Teknolojik İşbirliği
2 Aralık 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşen Katar ziyaretin-
de, TÜBİTAK ile Katar’daki Kurumumuzun muadili kuruluş
olan Katar Ulusal Araştırma Vakfı (QNRF) arasında “Bilim ve
Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü” imzalandı.
İki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) alanla-
rında işbirliği tesis etmeye yönelik olan protokole, TÜBİTAK
adına TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, QNRF adına ise
Faisal Al-Suwaidi imza attı.
TÜBİTAK’ın Körfez ülkeleri ile aktif işbirliğine verdiği önem
doğrultusunda imzalanan söz konusu Protokol, iki ülke
araştırmacılarının bilimsel işbirliği projeleri gerçekleştirme-
lerine imkan sağlayacak. Ortak Ar-Ge projeleri için açılacak
çağrı takviminin en kısa sürede ilan edilmesi beklenmekte
olup, önümüzdeki dönemde de Kurumumuzun Körfez Ül-
keleri açılımı çalışmalarının hız kesmeden devam etmesi
planlanıyor.
T ü r k i y e - K a t a r A r a s ı n d a T e k n o l o j i İ ş b i r l i ğ i
TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Vakfı (QNRF) arasında bilim ve teknoloji alanında işbirliği
protokolü imzalandı.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook