TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 13

13
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
1511 Programı Kapsamında
3 Yeni Çağrı Açıldı
1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve
Yenilik Projeleri Destekleme Programı” kapsamında yürütü-
len çağrı çalışmaları sonucunda Bilgi ve İletişimTeknolojileri
(BİT) öncelikli alanında Genişbant Teknolojileri konusunda
1, Mobil İletişim Teknolojileri konusunda 2 olmak üzere 3
adet çağrı açıldı.
Yayınlanan son 3 çağrı için proje başvuruları 4 Aralık
2015’te alınmaya başlandı. Başvurular 30 Aralık 2015 tari-
hinde sona erecek. Kuruluşlar, proje başvurularını eteydeb.
tubitak.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler. TÜBİTAK-
TEYDEB projelerinde proje sunulabilmesi için proje gönde-
rimi öncesinde ön kayıt/yetkilendirme işlemi yapmaları ge-
rekiyor. Bu işlem için ise son tarih 23 Aralık 2015 saat 17:30
olarak belirlendi.
1511 Kapsamında Destekler Artıyor
1511 kapsamında 2012 yılından, 2015 Ekim ayı sonuna
program kapsamında aktarılan hibe destek tutarı toplam
140 Milyon lirayı buldu. Yine aynı dönem için desteklenen
projeler kapsamında oluşturulan Ar-Ge hacmi ise yaklaşık
207 Milyon TL lira oldu. 1511 Kapsamında; 2016 yılında Bi-
lim Merkezi Sergilerinin Tasarımı ve Prototiplerinin Gelişti-
rilmesi Çağrısı dahil yaklaşık
121 Milyon TL bütçe öngörü-
lüyor.
Program kapsamında şu
ana kadar BİT, Enerji, Gıda,
Makine İmalat, Sağlık, Oto-
motiv öncelikli alanlarda ve
ayrıca Bilim Kurulu kararı ile
Tekstil alanında toplam 120
çağrıya çıkıldı. Programa baş-
vuran projelerden 292 proje-
nin ödemesi yapıldı. Toplam-
da 263 şirkete hibe destek
sağlandı. Bu şirketlere yuka-
rıda ifade edildiği gibi toplam
140 milyon lira ödeme yapıl-
dı. Bugüne kadar açılan 120
çağrıdan 26’sı başvurulara
hâlâ açık bulunuyor.
Program kapsamında en çok BİT öncelikli alanında baş-
vuru alındı. BİT öncelikli alanında 245 başvuru yapıldı. 1511
proje başvurularının yüzde 23’ü BİT öncelikli alanında yer
alıyor. 2015 yılı program kapsamında öngörülen bütçe yak-
laşık 73 Milyon TL. 2015 Ekim ayı itibarı ile ödenen hibe des-
tek tutarı 64 Milyon TL.
Ulusal Bilim Teknoloji Yenilik Stratejisi 2011-2016 belge-
sinde ülkemiz öncelikli alanları tanımlandı. Güçlü olduğu-
muz ve hedef odaklı desteklerin verildiği alanlar; Otomotiv,
BİT, Makine İmalat. İvme kazanmamız gereken ve ihtiyaç
odaklı destekler verilen alanlar ise; Enerji, Gıda, Su, Savun-
ma, Uzay, Sağlık.
Bu alanlar dışında Bilim Kurulu Kararı ile 1511 programın-
da diğer alanlarda da çağrı açılabiliyor. İlgili hüküm gere-
ğince, Bilim Merkezi Sergilerinin Tasarımı ve Prototiplerinin
Geliştirilmesi Çağrısı ve Tekstil çağrıları açıldı.
2016 yılında açılacak çağrıların; BİT, Makine İmalat, Oto-
motiv, Sağlık, Enerji, Gıda, Su öncelikli alanları ile Kimya, Me-
tal ve Madencilik, Tekstil alanları kapsamında olması plan-
lanıyor.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook