TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 5

5
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Ödülleri Sahiplerini Buldu
ya çapında ödül alan, ödüle aday gösterilen daha çok bilim
adamının olması gerektiğini bildirdi.
Geçmişte istikrar konusunda sıkıntıların yaşandığını, son
13 yılda ise edindikleri tecrübeyle bu konuda önemli bir bi-
rikimi ortaya çıkardıklarını anlatan Erdoğan, “Bundan sonra
her alanda olduğu gibi bilimsel çalışmalarda da çıtayı yük-
seltmemiz, hedeflerimizi büyütmemiz gerekiyor. Bu konuda
en büyük görev bilim dünyamızın siz kıymetli temsilcilerine
düşüyor. Ben sizlere inanıyorum, güveniyorum. Devlet ola-
rak da üzerimize ne düşüyorsa bunu yerine getirmeye hazır
olduğumuzu özellikle burada ifade etmek istiyorum” dedi.
BilimAdamlarına Destek Devam Edecek
Başbakanlığı döneminde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı
sürecinde de bilim adamlarına her türlü desteği vereceği-
ni açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede
2002 sonrasında üniversitelerden yapılan bilimsel proje baş-
vuru sayısında 6 kattan fazla, destek verilen proje sayısında
ise 5 kata yakın artış yaşandığını, bu iş için tahsis edilen büt-
çenin ise 17 kat arttığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
özel sektör ve kamu projelerine verilen desteklerde de aynı
şekilde çok ciddi artışların söz konusu olduğunu kaydetti.
Dünyanın en iyi üniversitelerine, en önemli bilim insan-
larına, en yenilikçi inovatif şirketlerine sahip bir Türkiye
hedefine olan inancın, elde edilen her başarı ile biraz daha
güçlendiğine işaret eden Erdoğan, özellikle eğitim teknolo-
jilerindeki çalışmaların bu alanlardaki hedeflerin, ne kadar
isabetli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, geçen yıl Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payının
ilk defa yüzde 1 seviyesini geçtiğini ifade ederek, “Yüzde 1
seviyesi, Türkiye’nin hedefleri için asla yeterli değildir. Önü-
müzdeki dönemde bu oranı artırmaya devam edeceğiz ve
gelişmiş ülkelerdeki yüzde 2-3 seviyesine çıkaracağız” dedi.
Bakan Işık, verilen ödüllerin bilim insanları için ciddi bir
moral ve motivasyon değeri taşıdığına inandığını söyledi.
Aziz Sancar’ın kimya dalında Nobel ödülü kazanarak, Türki-
Bakan Fikri Işık:
“Ödüller, Bilim İn-
sanları İçin Ciddi Bir
Moral ve Motivas-
yon Değeri Taşıyor”
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook