TÜBİTAK Bülten / Sayı 168 - Aralık 2015 - page 6

6
Bülten
ARALIK 2015
ve Bursa’da kurmuş olduğumuz bilim merkezlerini diğer il-
lerimizde de kurarak, bilim sevgisini daha erken yaşlarda ço-
cuklarımıza kazandırmak istiyoruz. TÜBİTAK’ta başlattığımız
Temel Bilimler Burs programını bu açıdan çok önemsiyoruz.
Araştırma altyapılarına, üniversitelere, akademisyenlerimize
sağladığımız desteklerle, Ar-Ge’ye ayırdığımız ciddi kaynak-
larla, Türkiye’de bilimin gelişmesine öncülük ediyoruz.”
“Reformcu kimliğimizi sürdüreceğiz”
Işık, geçen yıl Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payının
ilk defa yüzde 1 seviyesini geçtiğine dikkati çekerek, “Yüz-
de 1 seviyesi, Türkiye’nin hedefleri için asla yeterli değildir.
Önümüzdeki dönemde bu oranı artırmaya devam edeceğiz
ve gelişmiş ülkelerdeki yüzde 2-3 seviyesine çıkaracağız.
Bütün bu çalışmalarımızda, en büyük gücümüzün bilim in-
sanlarımız olacağını biliyoruz. Ödüle layık görülen bilim in-
sanlarımızı tekrar kutluyor ve teşekkür ediyorum. Programı
himayelerinde gerçekleştirdiğimiz Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza tekrar şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
ye’yi gururlandırdığını hatırlatan Işık, “Önümüzdeki süreçte
bilimsel faaliyetlerini Türkiye’de sürdüren bilim insanları-
mızın da böyle prestijli ödüller kazandığı, hatta Türkiye’de
çalışan yabancı bilim insanlarının bu ödüllere aday olduğu
bilim ekosistemini hep birlikte inşa edeceğiz. Tarih boyunca
bilimin belli merkezlerde serpilip gelişmesine dikkat eder-
sek, bugün yapmamız gerekenleri daha doğru analiz ede-
biliriz. Bağdat, İskenderiye, Semerkand, Atina, Endülüs, Flo-
ransa gibi tarihi tecrübeler, günümüzde Silikon Vadisi gibi
örnekler, bilim ve teknolojinin ekosistem meselesi olduğu-
nu ortaya koyuyor” diye konuştu.
GeçmişteMüslümanTürk dünyasının, bilimve düşüncenin
gelişimine çok değerli katkılar sağladığına işaret eden Işık,
“Fuat Sezgin Hocamızın çalışmalarında da ortaya koyduğu
üzere, özellikle Orta Çağ döneminde Müslümanlar dünya-
da bilimin, teknolojinin, düşüncenin taşıyıcısı ve geliştiricisi
oldular. Optikte İbn-i Heysem’in, matematikte Harezmi’nin,
mekanikte El Cezeri’nin, tıpta İbn-i Sina’nın, sosyolojide İbn-
i Haldun’un, metafizikte İbn-i Rüşd’ün ve daha nicelerinin
çalışmaları, bugünkü bilimsel birikimin oluşmasında kilit rol
oynamıştır. İşte biz bu toprakları, toplumu yeniden bilimin,
özgür düşüncenin, sanatın çok güçlü şekilde hayat buldu-
ğu, değerli bilim insanlarının yetiştiği bir ekosistem haline
getirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Hedef, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmek”
Işık, Türkiye’nin daha fazla bilgi üreten, ürettiği bilgiyi tica-
rileştiren ve dünya pazarlarından daha fazla pay alabilen bir
ülke haline gelmesini istediklerini bildirdi. Türkiye’nin son
13 yılda üst-orta gelir grubuna yükseldiğini kaydeden Işık,
şöyle devam etti:
“Yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmesini hedefliyo-
ruz. Eğitim sistemimizde yapacağımız uygulamalarla, ço-
cuklarımıza erken yaşlarda bilim sevgisi kazandıracak bilim
merkezlerimizle, yükseköğretim reformuyla, ülkemizde bi-
limsel düşünceyi hakim kılmaya çalışıyoruz. Konya, Kocaeli
B i l i m , Ö z e l v e T e ş v i k Ö d ü l l e r i S a h i p l e r i n i B u l d u
TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. A. Arif Ergin:
”Bilim İnsanları
Medeniyet Ağacının
Cansuyu”
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook